Advanced Search found 10 item(s) featuring "Jozef Boon"

1936-05-11 Twee nieuwe opvoeringen onder de regie van E.P. Boon te Mariakerke (D.C.)
 • . . . Onze liefhebberskringen. Twee nieuwe opvoeringen onder de regie van E.P. Boon te Mariakerke Op het congres der V.K.B.J. Kustactie, gehouden te Mariakerke op 6 Mei, hebben we het genoegen gehad kennis te maken . . .
 • . . . het congres der V.K.B.J. Kustactie, gehouden te Mariakerke op 6 Mei, hebben we het genoegen gehad kennis te maken met het werk van E.P. Boon . Op de witte duinentoppen met als achtergrond de zee, had de eerste openluchtopvoering van het zomertooneelseizoen plaats met het spreekkoor "Aan . . .
 • . . . strijd voor meer zedelijkheid aan de kust, was een subliem moment en een ingrijpend schouwspel. In den namiddag werd het nieuwe koorspel van E.P. Boon de "H. Cecilia" met de nieuwste fijne muziek van Arthur Meulemans , meesterlijk vertolkt door de afdeeling van Knokke en Heist. Heel . . .
 • . . . het zonnelicht gekomen met het gevoelen dat er meer zon in hun harte was gaan schijnen dan er buiten schitterde. Hulde dan aan E.P. Boon en aan den h. Meulemans die voor dit stuk fijne muziek schreef. . . .
1935-08-01 Barabbas (Anon.)
 • . . . Opvoering van "Barabbas" te Nieuwpoort Het machtig en ook wel veelomstreden gewijd treurspel "Barabbas", van Michel de Ghelderode , Nederlandsch J.F. Boon , wordt op Zondag 11 Oogst 1935, in openluchtvertooning, op de Groote Markt van Nieuwpoort opgevoerd. De vertooning gaat door 's avonds . . .
 • . . . op de Groote Markt van Nieuwpoort opgevoerd. De vertooning gaat door 's avonds van 7 tot 10 uur. De talentvolle regisseur Pater Boon die het spel leidt en het met zijn groep van 60 studenten en een massa-figuratie van minstens 200 man, vertolkt vond Nieuwpoort de . . .
1935-06-08 Barabbas (Anon.)
 • . . . zeer stipt, op het Redemptoristencollege te Esschen, de eerste opvoering plaats grijpen van "Barabbas" van Michel de Ghelderode , vertaling Jan F. Boon , onder regie van Pater Jozef Boon , met de studenten van het college. Deze eerste opvoering gebeurt in de zaal van . . .
 • . . . Esschen, de eerste opvoering plaats grijpen van "Barabbas" van Michel de Ghelderode , vertaling Jan F. Boon , onder regie van Pater Jozef Boon , met de studenten van het college. Deze eerste opvoering gebeurt in de zaal van het college zelf. Het is trouwens de eenige . . .
 • . . . muziek. Deze componist die deze laatste maanden aller sympathie eens te meer heeft laten groeien in Vlaanderen, schijnt trouw aan de zijde van Pater Boon 's werking te willen staan: einde de "Tocht naar Liefde" een tiental jaren geleden, heeft deze componist keer op keer muziek geleverd voor de . . .
 • . . . willen staan: einde de "Tocht naar Liefde" een tiental jaren geleden, heeft deze componist keer op keer muziek geleverd voor de werken van Pater Boon . Thans sinds de actie voor openlucht-tooneel heeft de Heer Meulemans beurtelings Jeremias, Judas en Barabbas muzikaal uitgewerkt. Het meest interessante aan . . .
 • . . . bereiken met zijn jongens... Dat zal de tweede Sinksendag wel uitmaken. Op muziek van Meulemans voor Barabbas voor deze regie van Pater Boon geschreven, dwingt in alle geval allen eerbied af, en verdient groote belangstelling. . . .
1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
 • . . . de tooneelwereld, een feit dat niet onopgemerkt mocht voorbijgaan. "De Anarchist" is niet ultra, aanstellerig-modern, vol mystiek en symbolen als het stuk van Boon , noch heeft het lang niet de letterkundige waarde van "Paradijsvloek". Het stuk speelt in de moderne wereld: 't is een greep uit de werkelijkheid, . . .
1930-04-07 Creatie van "Donkere Metten" van Pater Jozef Boon C. s.s. R. te Knocke (M.S.)
 • . . . Creatie van "Donkere Metten" van Pater Jozef Boon C. s.s. R. te Knocke Verleden Zondag werd "Donkere Metten" het laatste werk van Pater J. Boon , C. s.s. . . .
 • . . . "Donkere Metten" van Pater Jozef Boon C. s.s. R. te Knocke Verleden Zondag werd "Donkere Metten" het laatste werk van Pater J. Boon , C. s.s. R., door het Damestooneel " Onze Tuin ", onder regie van E. H. Ern. Verstraete , te Knocke, opgevoerd in . . .
1932-03-03 Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . heeft met deze vertooning bewezen dat de huidige tijd voldoende levensenergie geeft om op 't tooneel groote dingen te verwezenlijken. De bewerking van Pater Boon doet geen oogenblik aan een bewerking denken, zij is door hare frissche kracht geroepen om als oorspronkelijk werk door te gaan. Met deze . . .
1936-06-19 Het religieus tooneel: Het spel van het heilig bloed (Willem Putman)
 • . . . beleedigde flanken.... In dit geval zijn spel en steen tot een altijd sobere en aleens grootsche eenheid gegroeid. Om dit te bereiken heeft Pater Jozef Boon , die vooral om het concept zelf van het spel en om den organisch-groeienden uitbouw er van dient geloofd, de hand kunnen leggen . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
 • . . . de slotvergadering plaats greep, te vullen met een monumentaal bouwsel, waarop hij een vibrante geloofsbelijdenis liet gestalte krijgen. Het was het CREDO-SPEL, waarvoor pater Jozef Boon den tekst schreef, een tekst die in dit grootsch gebeuren overigens heelemaal verzwond, en waaruit wij vooral deze indrukwekkende momenten onthouden hebben, . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . uitstekend past. In de Vlaamsche afdeeling der tentoonstelling zijn dan nog een paar teekeningen van R. Verheyen voor een spel van Jozef Boon , De Tocht. Dat modern spel werd gecreëerd in het soldatenkamp te Leopoldsburg, waar het door geestelijken-brankardiers vertoond werd. Daar verschenen geestdriftige verslagen over, . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . zoo vroeg ontrukt. In 1932 bood hij ons een alleszins merkwaardige uitbeelding van «JEREMIA» van Stefan Zweig , in de vertaling van pater Jozef Boon . Het is een hoogstaand literair werk. Het belang er van ligt hoofdzakelijk in de voorspellingen en ontboezemingen van den profeet Jeremia, dien . . .