Advanced Search found 7 item(s) featuring "Groep Staf Bruggen"

1938-11-30 Kluchten (Willem Putman)
 • . . . bood van Michel De Swaen 's «Gecroonde Leersse». Maar de klucht, zooals ze in den laatsten tijd hoe langer hoe meer door het gezelschap van Staf Bruggen aan het publiek wordt geboden, is helaas van een ander gehalte. En het is langs dezen weg der kluchten, dat wij . . .
 • . . . een of anderen Maecenas -- een gezelschap als het Vlaamsche Volkstooneel in leven houden. De groep Van de Velde is verdwenen. Het groepje van Staf Bruggen heeft zich dapper geweerd en blijft leven. Dat is al iets in dezen voor het tooneel zoo ongunstigen tijd. En het . . .
1935-06-22 Leeuwendalers (Jr.V.L.)
 • . . . Herenthals heeft onder groote belangstelling een opvoering plaats gehad van Vondel 's "Leeuwendalers". Deze openluchtvoorstelling is een van de schoonste kunstprestaties die het tooneelgezelschap Staf Bruggen al geleverd heeft. Het is ook een kultuur-daad vanwege het tijdschrift: "Herentals" dat het gewaagd heeft Vondel voor het volk . . .
 • . . . de zoetste dood. Vondel 's "Leeuwendalers" is buitengewoon geschikt om in openlucht opgevoerd te worden en kan door iedereen genoten worden. Heel de groep Staf Bruggen verdient lof om deze uitstekende vertolking. Ook allen die medegeholpen hebben verdienen dank om het oprichten van dit Herentalsche openluchttheater . . . .
1936-04-10 Ulenspiegel (Estheticus)
 • . . . het " Verbond van Vlaamsche Vereenigingen " is het symbolisch successtuk van R. Graverson te Gent onder geestdriftige belangstelling opgevoerd geworden door de groep Staf Bruggen . Alhoewel de onsterfelijke roman van Ch. Decoster bijna op den voet wordt gevolgd, al valt het stuk op menige plaatsen . . .
1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
 • . . . bleek te zijn, maar diens vlotheid miste en ook diens beheersching. Maar het echte volksche en laat ik maar zeggen overrompelend sukses zou de groep Staf Bruggen eerst kennen met de stukken van den overigens ook in Nederland met bijval gespeelden Antoon Coolen «KINDEREN VAN ONS VOLK» . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
 • . . . vooral trof door den cynischen toon, en zelfs hier en daar ergernis wekte. De «halfbloed» -- het stuk werd o. m. ook door de groep Staf Bruggen vertolkt -- is een soort «sienjo», in Congo overgeplaatst. Zijn naam is Jean Joubart. Hij is directeur van een reis- en expeditie-agentschap, . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . niet onaardige eenakter in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel , en schreef samen met Verheyen dien sappigen volkschen «Ulenspiegel», waarmee de groep Staf Bruggen na de splitsing zijn eigen werking inzette. En bij al deze dingen gaf hij blijk van dartelheid en frissche ironie, al stond . . .
 • . . . vergelijking was ons geboden in de vertooning van «DE STERRENDIEF» van Michel De Ghelderode . Op dat oogenblik had Grassin de groep Staf Bruggen verlaten, en was naar de groep Van de Velde teruggekeerd. Het is daar ten andere dat hij ook een paar kansen . . .
 • . . . was zooiets als een radio-praatje voor kinderen op zijn slechtst. Maar dezen keer had Grassin er geen schuld aan. Intusschen onderlijnde de groep Staf Bruggen met sukses de Vlaamsch-nationale strekking van haar repertoire. Ook het Volkstooneel zou zich op dezen weg wagen, en wel met een vertooning . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
 • . . . het Vlaamsche Volkstooneel in een van zijn vertakkingen, zijn leefbaarheid vestigen zou op een heele andere basis. Wanneer wij de werking van de groep Staf Bruggen gedurende deze laatste acht seizoenen nagaan, kunnen wij de daar gegeven tooneelvertooningen in vier categorieën rangschikken. Werk met uitgesproken Vlaamsch-nationale strekking. Werk . . .
 • . . . behandelen. Laat ik mij dus beperken door van elk genre speciaal een werk en een vertooning te vertellen en te onderzoeken. VLAAMSCH-NATIONAAL WERK De groep Staf Bruggen heeft zijn afzonderlijke werking ingezet met een inderhaast door Grassin en Verheyen ineengeflansden «ULENSPIEGEL». Het was knap en . . .
 • . . . men bij voorkeur naar Vlaamsen tendenz-werk, nl. «Gudrun» van Rodenbach en «Tijl II» van Van de Velde zelf. Maar de groep Staf Bruggen streefde naar nog scherpere opstandigheid. Vandaar een niet zeer gelukkige transpositie van Ibsen 's «VOLKSVIJAND», waarin men op te krasse wijze . . .