Advanced Search found 11 item(s) featuring "De Nieuwe Spieghel"

1925-05-12 Tchapek : "R.U.R." (Willem Putman)
 • . . . geel gordijn scheidde het van de zaal. De verlichting kwam uit twee lichtbakken, die in de zaal waren opgehangen -- nagenoeg zooals in " De nieuwe Spieghel ". Eerlijk gezegd, waar meest iedereen onder dit Franschsprekend Brusselsch publiek gewoon verbluft stond, vonden wij, die de stukken van Teirlinck . . .
1924-12-06 Helmuth Unger : "De Nacht" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Helmuth Unger : "De Nacht" in " De Nieuwe Spieghel ". ...Duel tusschen dood en chirurgie. De beknopte inhoud van het programma leert ons dat de dood symbool is van rust en . . .
1925-02-21 Michiel De Swaen :"De gecroonde Leersse" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Michiel De Swaen : "De gecroonde Leersse" in " De Nieuwe Spieghel ". J'ai ri -- me voila désarmé. Men vroeg iets om te lachen na de griezelige spookgeschiedenissen die vooraf gingen. De . . .
1926-03-24 Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in " De nieuwe Spieghel ". Ons publiek, minder ontvankelijk voor mondaine salon-gesprekken en geraffineerden humor, houdt van grootsche onderwerpen; ten bewijze, de groote bewondering voor de . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
 • . . . licht geel gordijn scheidde het van de zaal. De verlichting kwam uit twee lichtbakken, die in de zaal waren opgehangen nagenoeg zooals in " De nieuwe Spieghel ". Eerlijk gezegd, waar meest iedereen onder dit Fransch-sprekend Brusselsch publiek gewoon verbluft stond, vonden wij, die de stukken van Teirlinck . . .
1925-05-16 Calderon's "Schouwtooneel" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Calderon 's "Schouwtooneel" in " De nieuwe Spieghel ". Het spel van Calderon werd ons getoond, vastgezet in een drieluik-vorm, waarin dan het te spelen "Schouwtooneel" het centrale . . .
1924-10-24 J.K. Jerome : De blijde komst in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . J. K, Jerome : De blijde komst in " De Nieuwe Spieghel ", Brussel. Wij worden gebracht in een Engelsch kosthuis à la Dickens te London-Bloomsbury. Daar leven, in onverkwikkelijke gezelligheid, een . . .
1925-12-20 Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..." in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..."in " De Nieuwe Spieghel ". Dit nieuwe stukje is : een Brusselsch poesjenellen-spel, opgeraapt in de Hoogstraat en voor het tooneel verwerkt "in vijf schuifkens en . . .
 • . . . antwoorden wij : "Speel dan niet een tooneelbewerking maar de oorspronkelijke klucht en speel ze met poesjenellen. Het publiek van de première's in " De nieuwe Spieghel " komt daar niet naar toe met de bedoeling, te zien wat gewoonlijk in een poesjenellenkelder vertoond wordt. De menschen, die dat willen . . .
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . Marieken van Nijmegen in " De Nieuwe Spieghel ", Brussel. Johan De Meester jr. is uit Nederland gekomen en heeft in Vlaanderen de leiding van het " Vlaamsche . . .
 • . . . vernieuwde " Vlaamsche Volkstooneel " is gegroeid tot een triomf. En dan niet slechts tot een triomf van het " Vlaamsche Volkstooneel ", noch van " De Nieuwe Spiegel ", noch van Johan de Meester . Deze gebeurtenis is de triomf van het nieuwe tooneel -- een on-omstootbaar bewijs dat het . . .
 • . . . heb ik me ergens zoo thuis gevoeld als hier op dezen avond". Niet alleen werd hiermede bedoeld de zaal, want, hoewel lid van " De Nieuwe Spieghel " en dus gehouden aan een welwillend optimisme, toch moet ik in verband met die zaal een paar bedenkingen uiten. De vernieuwde zaal . . .
 • . . . tegen den achter-wand, die doodgewoon moest afgebroken, ten einde deze patronagezaal de noodige ruimte te geven en aldus mogelijk te maken wat de " Nieuwe Spieghel " zich ten doele stelt: het ontstaan te Brussel van een modern Vlaamsch theater. Er is totnogtoe geen scherm, Dus zag de toeschouwer al . . .
1925-01-03 August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . August Strindberg : "Advent" in " De Nieuwe Spieghel " Ook ditmaal is de keuze van het stuk niet gelukkig. Johan De Meester jr. schijnt weinig belang te geven . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in " De Nieuwe Spieghel ". Als het waar is dat het " Vlaamsche Volkstooneel " een onderneming is, waarvan de taak niet alleen bestaat in het voorleggen . . .