Advanced Search found 7 item(s) featuring "Charles Pierre Baudelaire"

1924-04 Het Lustrum-Spel der Delftsche studenten (Johan De Meester jr.)
 • . . . dit en nog enkele dergelijke momenten, bijvoorbeeld de ontmoeting tusschen onkuischheid en ziekte, door Coster een in gestalten geschreven vers van Baudelaire genoemd, die mij de tooneelmatige «winst» van deze opvoering lijken te zijn. Hier is door een ensemble van door en door verindividualiseerde studenten en . . .
1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . geschreven zou zijn door G. De Porto-Riche . Dezes "Amoureuse" verdient, met al de decadentie waarvan het getuigt, classiek te heeten, zooals Baudelaire 's "Fleurs du Mal" dat waardig zijn. Juist omdat het literair zoo belangwekkend, zoo kieskeurig en tevens zoo nieuw, zoo persoonlijk en zoo algemeen is. . . .
1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Rubens : belfort dat boven de weelderige patriciërshuizen uitrijst. Argeloos of oppermachtig, zijn zij de meesters van het leven, die naar het woord van Baudelaire , "le meilleur témoignage", de opperste getuigenis is van de godheid. Een lof volgt van de Fransche taal. Deze Grieksch-rumeensche prinses, die eene Bibesco is . . .
1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . doen hier niet aan moraal. Wij merken alleen: de hitte trekt de menschen aan, niet van individu tot individu, maar massaal en coërsitief. Charles Baudelaire meende: "Les Belges pensent en bande"; ik ga verder en beweer: de Belgen houden ervan, in bende te transpireeren. Tallooze voorbeelden uit het . . .
1924-10-04 DOOD VAN IWAN GILKIN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ik spreek hier meer bepaald van Giraud , Gilkin en Gille , - ineens tot bewustzijn werden gebracht door Baudelaire , Leconte de Lisle (die ook op onzen Rodenbach invloed had), Théodore de Banville . Om mij meer bepaald tot . . .
 • . . . ik zei, den jongen Van Keyenberg , alias Albert Giraud vond. Maar veel meer nog, en met welke laaiende bewondering!, Charles Baudelaire . Het was de vlam die hem in het gelaat sloeg. Hij was als de blinde van het Evangelie, wien de oogen klaar worden . . .
 • . . . de blinde van het Evangelie, wien de oogen klaar worden gewasschen.... met modder. Want wat de jonge, toen nog zeer oprechte katholiek in Baudelaire aantrok, het was niet, als voor Giraud , de nieuwe en gedegene techniek en de vrome zelf-ontginning ( Giraud , die later zou . . .
 • . . . ( Giraud , die later zou dichten:....De toutes les maladies Nous sommes les convalescents; Giraud die trouwens, meer nog dan van Baudelaire , een discipel van Leconte de Lisle was); wat in Baudelaire Gilkin trof en aantrok, het was het perverse . . .
 • . . . Giraud die trouwens, meer nog dan van Baudelaire , een discipel van Leconte de Lisle was); wat in Baudelaire Gilkin trof en aantrok, het was het perverse en satanische, dat bij den meester reeds niet weinig valsch klinkt, en bij den . . .
 • . . . bij den leerling eene schrille leelijkheid werd, tot eene manie opgedreven. Maar die leerling was geboren met de vers-muziek in het oor, die Baudelaire tot diepere resonnantie zou ontwikkelen; zijn onderdrukt gemoedsleven brak uit met al zijn nostalgie en al zijn liefde; en toen de jonge dichter naar . . .
 • . . . Nuit zou het eerste deel zijn van eene triologie, met als vervolgstukken L'Aube en La Lumière. Doch, zat de dichter te diep in Baudelaire vast?; van die nieuwe bundels kwam niets terecht, die de opstijging tot het louterende licht van God moesten verduidelijken en ten slotte leiden tot . . .
1921-07-26 MUZIEK TE OOSTENDE I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zoeken. Want daar is, allereerst, de zee-zelf, de muziek der zee, de weldadige verdoezeling van het bewustzijn onder den aanhoudenden rhythmus der zeemuziek. Baudelaire zei het: La musique souvent me prend comme une mer. Hij had het vers kunnen ankeeren: La mer me prend comme une musique. Eerst . . .
1925-05-25 Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées" (Willem Putman)
 • . . . deur. Hij heeft geluisterd. Marie-Louise schrikt, slaat een wild akkoord, springt recht, slaat heftig de piano dicht. Poos. OLIVIER. l'Invitation au voyage... Décidément, Baudelaire ... MARIE-LOUISE. Mais non... mais je... j'ai fait travailler Gérard. GERARD. On a appris ma géographie, papa. l'Amérique du Sud... Lange blik tusschen . . .