Advanced Search found 6 item(s) featuring "Carlo Goldoni"

1930-07-12 Victor J. Brunclair: Het Nieuwe Volkstooneel, "De knecht van twee meesters" door Carlo Goldoni (Victor J. Brunclair)
 • . . . Het Nieuwe volkstooneel «De knecht van twee meesters» door Carlo Goldoni . Veni, Vidi, Vici. De vroegere speeltroep van het nu nog bij name bestaande Vlaamsche Volkstooneel heeft te Antwerpen zijnen slag thuis . . .
1923-11-12 De wonderbare toovenaar (Anon.)
 • . . . op theatraal gebied leert de geschiedenis, dat de bekampen meer doen voor de zegepraal der zuivere gedachte dan de onvoorwaardelijke bewonderaar. Zooi groeide Goldoni , zoo zegepraalde Wagner . Op een veel nederigen stand wordt te Temsche ook een stuk der toekomst veroverd, en is het een beroepstooneel . . .
1926-03-13 Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata" (Willem Putman)
 • . . . Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata". Imeand zei : Delacre speelt voortdurend Molière . Het is erger. . . .
 • . . . indruk dat daar "gevegeteerd" wordt op verworven resultaten. Alle verrassing is uitgesloten. Ik weet niet of het verstandig was na Gogol Goldoni te spelen. Het publiek was niet geestdriftig. "La Locandiera" is niets meer dan een leuk stukje. "La Loncandiera" is Lucienne Bogaert, dat wil zeggen . . .
 • . . . Zij worstelde daartegen met een schoone koppigheid, die wij drie bedrijven lang hebben geapprecieerd. Deze tegenstrijdigheid was het meest boeiende van het stuk. Goldoni heeft er geen schuld aan. Nog minder gelukkig en weinig gemotiveerd vond ik de vertooning van Regnard 's "Sérénade". Hier is . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: En het sprookje (Willem Putman)
 • . . . een luchtige dartelheid zoo mild uitgespreid dat men denken gaat aan improvisatie. Op de beste momenten hangt er zooiets als de schaduw van Goldoni over het tooneel. We denken aan Musset, aan Marivaux, aan al degenen, die uit de werkelijkheid in den droom zijn gevlucht, en in hun . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
 • . . . «DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS» VAN GOLDONI De eerste « Verheyen » in het Vlaamsche Volkstooneel , na de interessante proeven, die hij reeds verwezenlijkte met dillettanten (o. m. . . .
 • . . . besteden aan onze betoogen, onze meeningsverschillen, en de altijd belangwekkende prestatie's die er toe aanleiding gaven. Ik heb dan na de vertooning van Goldoni 's «Knecht van twee Meesters» onbewimpeld verklaard dat ik het niet plezierig heb kunnen vinden. Het is een niet prettig gevoel. Rondom mij gierde de . . .
 • . . . hebben dat het hier gewoon werd voor den den gek gehouden. Het heeft het blijkbaar «geerne gehad». Zooveel te beter. Een stuk van Goldoni ? Daar weet ons publiek niets van. Het is hier een heerlijk land voor kwajongensregisseurs. Was mijnheer Goldoni nog in leven, hij . . .
 • . . . Een stuk van Goldoni ? Daar weet ons publiek niets van. Het is hier een heerlijk land voor kwajongensregisseurs. Was mijnheer Goldoni nog in leven, hij zou waarschijnlijk Verheyen een proces aandoen. En dat zou eerst recht interessant worden. Ik zou gaarne als zijn . . .
 • . . . Lode Geysen zou buiten manifesteeren, en ons, na een eventueele veroordeeling, stenigen -- en zoo verder. Brasschaet au carré ! Mijnheer Goldoni is echter dood. Hij heeft trouwens zijn leven lang last genoeg gehad met de improvisators en de «comedia del'arte». Al wat hij nog doen . . .
 • . . . lachen. Hij zal u doen lachen in de treffendste scène van «De Tocht naar de Liefde», in het meest macabere tooneel van «Maskaroen». Goldoni ? Allo kom, stoort een Verheyen zich aan een Goldoni ? « Goldoni naar de academie, en leve Nobile . . .
 • . . . de Liefde», in het meest macabere tooneel van «Maskaroen». Goldoni ? Allo kom, stoort een Verheyen zich aan een Goldoni ? « Goldoni naar de academie, en leve Nobile !» Ge lacht verder. Ge giert, ge schatert! Daar is een speciale medische dienst . . .
 • . . . meest macabere tooneel van «Maskaroen». Goldoni ? Allo kom, stoort een Verheyen zich aan een Goldoni ? « Goldoni naar de academie, en leve Nobile !» Ge lacht verder. Ge giert, ge schatert! Daar is een speciale medische dienst in de zaal voor . . .
 • . . . is als een accordeon. Het is «De Spaansche vlieg», vermenigvuldigd door «De aangebrande Hutsepot». Het is nog plezieriger dan Van Peene . Goldoni , verbeterd door Verheyen ! Laat Taïroff er maar buiten. Dit is een prospectus uit «'t manneke uit de maan». Pallieter, . . .
 • . . . in argumenteeren -- wat altijd verkeerd is. Gij gaat dwaze dingen doen. Gij zult het misschien zoo ver drijven, dat gij u veroorlooft Goldoni uit uwe bibliotheek te halen. Gij zult hem (eilieve, doe het niet !) gij zult hem misschien herlezen. En als gij «De Knecht van . . .
 • . . . van een worstenkermis en gij gaat denken aan een festijn van hors-d'oeuvres. Foei, is dat Vlaamsch ? En ga vooral niet beweren dat Goldoni een Italiaan was. Nous avons changé tout cela ! «De knecht van twee meesters» is een Antwerpsche revue, waarvan Goldoni destijds het . . .
 • . . . dat Goldoni een Italiaan was. Nous avons changé tout cela ! «De knecht van twee meesters» is een Antwerpsche revue, waarvan Goldoni destijds het ontwerp heeft geschetst, doch die Verheyen in haar definitieven vorm heeft gestoken. Op die manier zal het nog mogelijk blijken . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van dit huis de patroon: hij zal er Shakespeare ontmoeten, zooals Ibsen Synge , en Tsjechov Goldoni . Gij ziet het: het is een prachtige belofte. En wat ons goeden grond geeft te hopen dat ze slagen zal, is... dat ze zoo . . .