Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Raad voor Kunstencentra" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
uit kan bestaan kunstencentra als structuur naar voren te schuiven, als alternatief voor de ensembles...Maar kunstencentra of ensembles als structuur juridisch vastleggen voor onbeperkte tijd (zoals dit decreet doet) is slechte politiek : misschien zijn kunstencentra over tien jaar absoluut niet meer...Voor de publikaties over het Vlaamse Volkstoneel en de voor ons theater erg belangrijke interbellumperiode moesten we tot voor kort aankloppen bij tijdgenoten (L. Mon-teyne, Willem Putman, Constant

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
De kat op de koord Een kunstencentrum moet erkend worden door een nog te installeren Raad voor Kunstencentra, maar het kabinet van Cultuurminister Dewael laat weinig twijfel bestaan over wie...geld voor krijgen ofwel moeten er kunstencentra komen zoals de overheid die concipieert...Door hen voor het gat van de kunstencentra te vangen, slaat de overheid vele vliegen in één klap

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De Vlaamse Executieve gaf de Gemeenschapsminister haar fiat om deze tekst voor beoordeling aan de Raad van State voor te leggen...Deze lijst dient door de Raad voor de Nederlandstalige Dramatische Kunst uitgewerkt en vóór de start van de evaluatieprocedure bekend gemaakt te worden (12). De regeling van...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Pas toen SP-voorzitter Frank Vandenbroucke voor de stemming een wisselmeerderheid op de been wou brengen en toen de tekst op de Vlaamse Raad als voorstel werd ingediend door Annemie Neyts-Uyttebroeck...Voor organisaties voor Dans of voor Muziektheater blijft deze belastende toestand bestaan (5). Een tweede moeilijkheid lag in het feit dat de gezelschapsstructuur ook werd opgelegd aan...De basissubsidies bedragen maximaal 15% van de door de Vlaamse Raad goedgekeurde kredieten voor instellingen voor Nederlandstalige Dramatische Kunst

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Kunstencentra voor kinderen Het belang van een kunstencentrum voor kinderen kan niet onderschat worden...Hooguit twee kunstencentra zullen kunnen opgestart worden, het geld voor een volwaardige werking zal voortijdig op zijn, de bestaande gezelschappen zullen hun groeikansen zien verdwijnen, de grote...Muur Voor velen zijn de kunstencentra (de zgn

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Dit zeg ik niet voor u, maar voor mezelf, om me er nog eens goed rekenschap van te geven dat het hele theaterfestival een zaak is van de critici...Deze juryleden hebben gekozen voor het moderne, in de betekenis van het hedendaagse theater, en duidelijk niet voor het conservatieve of conserverende theater...Omdat ik dit soort professionaliteit verwerp, moet ik wel kiezen voor het eerste: iets is mooi, goed of belangwekkend voor die mensen die door allerlei sociale mechanismen als beoordelaars aanvaard

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Bij de dans werd het Ballet van Vlaanderen buiten gehouden, bij muziektheater is dat het geval voor de VLOS en bij de kunstencentra werd geen rekening gehouden met deSingel, de Beursschouwburg en nog...Tijdens de eerste vier jaar moet het decreet permanent geëvalueerd worden teneinde een nieuwe of minstens een verbeterde tekst ter stemming voor te leggen aan de Vlaamse raad...De administratie zorgt niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor de know how van de sector van waaruit heel wat beleidsvoorbereidend werk kan gedaan en/of georganiseerd worden

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Merkwaardig hoe een toegevoegd werkwoord plots weer de betekenis van de oorspronkelijke benaming wakker roept: een militant theater, ijverend voor een sociaal-kritisch repertoire...Merkwaardig ook dat de tegenstanders van de recente adviezen van de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich met name verdedigen met maatschappelijke argumenten: hun theaters hebben een maatschappelijke...een SP-voorzitter zich voor de kar laat spannen van de hardste schreeuwers en daardoor de indruk versterkt dat de SP een partij is voor conservatieve lobbyisten

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Met het jongste podiumdecreet en de nieuwe samenstelling van de Raad van Advies voor Teksttheater (R.A.T...vernieuwende' gezelschappen en voor de kunstencentra die deze groepen gedurende de afgelopen tien jaar door dik en dun gesteund hadden...werd er een nieuwe pot gecreëerd van 42 miljoen voor 'sociale overgangsmaatregelen'. Opvallend hierbij is dat juist die gezelschappen die omwille van hun 'artistieke irrelevantie' van de R.A.T

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
De minister voor Cultuur en Brusselse Aangelegenheden Hugo Weckx wil hiertoe een Raad voor Cultuur en een Centrum voor Cultuurbeleid oprichten...Naast de Raad voor Cultuur opteer ik voor een orgaan met een beleidsondersteunende rol: het Centrum voor Cultuurbeleid...Men zou tot een systeem moeten komen dat die schotten wegvallen en dat zou bijvoorbeeld door een Raad voor Cultuur en een Centrum voor Cultuurbeleid kunnen voorbereid worden

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Het zorgt voor een minimale omkadering van twee personen in vast dienstverband, voor een eenvoudige vorm van infrastructuur en voor de mogelijkheid een produktie op te starten...Onze componisten Peter Vermeersch (De oplosbare vis) en Harry De Wit (Robinson) hebben voor de eerste keer voor de menselijke stem geschreven...Maar er bestaat — zeker in het binnenland — geen operastudio, niet voor zangers, maar ook niet voor componisten, waar zij de kans krijgen het medium in de praktijk te leren kennen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Zelfs een paus zou zich later verantwoorden voor het gedrag van zijn kruistochters...het echt hun bedoeling om belangstelling te wekken voor theater bij jongeren om ze zo te integreren...Voor deSingel en de grote kunstenfestivals is kwaliteit iets totaal anders dan voor de Beursschouwburg en de Vaartkapoen

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Bruno Verbergt: Een andere oplossing voor dit probleem waaraan wij binnen de raad denken, is een veel grotere steun voor de kunstencentra...Johan Van Heddegem: Er is ooit één gemeenschappelijke vergadering geweest tussen de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en de Raad voor Kunstencentra

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
46 §1). Concreet betekende dit dat, om vanaf 1 januari 1997 de situatie voor wat betreft de kunstencentra en de organisaties voor dans en muziektheater te kunnen actualiseren, er voor 31...het podiumkunstendecreet worden twee tijdsindelingen gehanteerd: de seizoensmatige aanpak - van 1 juli tot en met 30 juni - voor de theatergezelschappen; het kalenderjaar voor de kunstencentra en voor...Daarnaast is iedereen die met de podiumkunsten begaan is ervan overtuigd dat er voor de kunstencentra en organisaties voor dans en muziektheater dringend positief discriminerende maatregelen moeten

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Vijf voor twaalf Zelden heeft de algemene berichtgeving in verband met theater zoveel ruimte gekregen in de media als drie jaar geleden bij het bekend worden van het advies van de Raad voor...Vooral de verminderde subsidie die voor een aantal theaters werd voorgesteld door de raad, deed heel wat inkt vloeien...Nova Zembla: De basis voor onze werking volgens het aanvraagdossier was de samenwerking tussen Peter De Graef, An De Donder en ikzelf (Luc Nys). De planning was gemaakt voor het eerste jaar, en werd

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Op 26 juni legde de Vlaamse regering de financiële situatie van het teksttheater de dans, het muziektheater en de kunstencentra vast voor de komende vier jaar...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...bittere bijsmaak wanneer de door de raad nochtans zeer gewaardeerde Meg Stuart opzij gezet wordt, samen met drie andere kandidaten, voor een startsubsidie

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Net als in Vlaanderen worden grenzen opgeblazen, het theater-verhaal gefragmenteerd en bij gebrek aan zalen of kunstencentra worden de meest vreemde locaties opgezocht...Met als gevolg chaos, groeicrisis en onzekere toekomst voor jonge theatermakers...Vandaag is het voor een Franstalige programmator gemakkelijker een voorstelling uit Dakar te ontvangen dan met een kunstenaar uit Antwerpen te werken

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Dat de Raad voor Dans wél veel meer werd gepasseerd, komt dan ook niet doordat die Raad haar huiswerk minder goed heeft gedaan of zoals de minister suggereerde 'dubbelzinniger' was in zijn advisering...Terecht, want hoe kan een Raad voor Dans (sic) een totaalbeleid uitstippelen als slechts een derde van het totale dans-budget binnen haar bevoegdheid ligt

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Ze moeten een dialoog kunnen voeren met de kunstencentra, maar daar is - mede door de concurrentiestrijd tussen de kunstencentra onderling - geen tijd en ruimte voor...Het is een kunstencentrum, het heeft zelfs model gestaan voor het hoofdstuk over de kunstencentra in het decreet, maar het heeft zich nooit beziggehouden met de categorie 'kunstencentrum'. Men...Kijk, ik heb een krantenknipsel bij me waarin Johan Thielemans (voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst) zegt: 'Er is veel gediscussieerd de afgelopen jaren

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Dat voorzag naast de subsidiëring van toneelgezelschappen ook in een regeling voor dans, muziektheater en kunstencentra...Ook de Raad voor Kunstencentra motiveerde zijn advies om De Kopergietery gedurende de periode 1997-2000 slechts een startsubsidie te geven als volgt: 'Indien uit het dossier het luik "Speel...Ook Barbara Wyckmans ziet een aanvullende taak weggelegd voor de bestaande academies voor woord, voor beeld, voor muziek


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK