Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Raad van Advies voor Podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
zijn er zo gewend aan geraakt om met weinig tevreden te zijn, dat ook hier geldt: " 't is beter dat men slecht van u spreekt dan helemaal niet". Terwijl de Raad van Advies voor Toneel zwijgt...Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...Door de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op deze studiedag (M. De Visscher van de Generale Bank en J. 'tKint de Roodenbeke van IBM) werd een zo zware verantwoordelijkheid voor de financiering

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
BKT Brussel De kunstopmeter BKT-directeur en lid van de Raad van Advies (RAT), Rudi Van Vlaenderen laat te pas en te onpas weten dat hij geen hoge pet opheeft van de mening van...BKT bestaat dit seizoen 25 jaar en kreeg eind vorig jaar een rode kaart van de afscheid nemende RAT De Minister heeft de Raad niet in dit advies gevolgd...Daarenboven zag het zich beloond met 2 zetels in de nieuwe Raad voor Advies (voor Rudy van Vlaenderen en Jozef Verhaeren). Of directeur Van Vlaenderen een zekere rancune voelt tegenover

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...Laatste opvallende vernieuwing: uit de Raad voor Podiumkunsten, de opvolger van de R.A.T...Klaas Tindemans (1) Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984-1987, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1988

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Zal dat in het nieuwe decreet anders zijn ? Zal het nefaste politieke schouderklopje, dat bijvoorbeeld binnen de huidige Raad van Advies over de erkenning van gezelschappen beslist, straks voldoende...afgeweerd kunnen worden ? Is de concentratie van de middelen van de projecten naar een beperkt aantal zogenaamde werkplaatsen wel de juiste oplossing voor de noden van deze sector...Biedt de Raad van Advies voor Podiumkunsten meer garanties voor een autonoom artistiek beleid ? En vooral, wordt het nu mogelijk iets te doen tegen de institutionele verstarring en artistieke

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Ten vierde: de samenstelling van de Raad voor de Podiumkunsten, een probleem waar de werkgroep nog niet uitgeraakt was en waar ze voorstellen overliet aan de Executieve zelf...het compromis wordt de Raad wel uitgebreid van 12 naar 15 leden, vooral met het oog op een splitsing in twee subraden, één voor teksttheater, één voor de andere podiumkunsten, beide voorgezeten door...ontwerpdecreet, over de afwezigheid van expliciete normen voor de subsidiering van functies -nochtans : aansluiting bij de CAO is een subsidieringsvoorwaarden over de afwezigheid van 'professionelen' in de Raad van

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De Raad van State, van zijn kant, reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten en vindt dat een aantal bepalingen niet conform zijn aan het cultuurpact...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor...de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten'. In zijn advies, dat dateert van 22 oktober jl

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
deze versie werden door de Gemeenschapsminister ingrijpende veranderingen aangebracht, dit in een poging de bezwaren die de Raad van State in haar advies van 22 oktober 1990 geopperd had, op te vangen...Adviesraden De beraadslagingsprocedure voor de diverse Raden van Advies werd aangevuld met de maatregel dat, om geldig advies te kunnen uitbrengen, minimum 2/3 van de leden aanwezig dient te...het gunstige geval zou het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten', reeds zeer snel van

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Het probleem van de schoolvoorstellingen vormt één van de hoofdargumenten van artiesten uit andere circuits (avondtheater, dans, muziek) om niet voor kinderen te gaan spelen...Zeker in het licht van het nieuwe, en waarschijnlijk snel goedgekeurde decreet voor de podiumkunsten is er een initiatief nodig...Om in dit stadium efficiënt te werken zou de Raad van Advies aan de Toneelkunst (RAT), vooraleer een advies aan de minister van cultuur uitte brengen voor het seizoen 1992-93, enkele zittingen hieraan

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
De administratie zorgt niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor de know how van de sector van waaruit heel wat beleidsvoorbereidend werk kan gedaan en/of georganiseerd worden...De raden van advies zijn tot nu toe in hun samenstelling, in hun werkwijze en in de degelijkheid van hun advies zeer zwak geweest...Het advies moet handelen over het geheel van de podiumkunsten

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
Deze Raad van Advies is verder gegaan dan ooit, vindt Luk Van den Dries...Merkwaardig ook dat de tegenstanders van de recente adviezen van de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich met name verdedigen met maatschappelijke argumenten: hun theaters hebben een maatschappelijke...MMT, KNS, Arca) heeft ondertussen toch voor aanpassing van het advies gezorgd

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt...Het zorgt voor een minimale omkadering van twee personen in vast dienstverband, voor een eenvoudige vorm van infrastructuur en voor de mogelijkheid een produktie op te starten...Bruneel: Die kleinschaligheid berust óp een misverstand, hoewel daar in de criteria van de Raad van Advies sprake van is. Wij leggen ons niet neer bij de kleinschaligheid

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Het eerste woord aan het laagste budget: de Raad van Advies voor Muziektheater...Etcetera: De Raad van Advies voor Dans heeft dergelijke opmerkingen betreffende het Ballet van Vlaanderen reeds op een persconferentie vermeld

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
Het podiumkunstendecreet van 27 januari 1993 bepaalt dat de Vlaamse regering moet beslissen over de verdere erkenning en subsidiëring van reeds erkende organisaties, op basis van een advies van de...Pas daarna legt de raad zijn definitief advies voor aan de Vlaamse regering...die periode - wanneer de begroting van '97 wordt opgemaakt - kan hij alle initiatieven voor podiumkunsten (zelfs diegene die niet in het decreet zijn opgenomen) tegen elkaar afwegen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Eén van de beslissingen betrof de nieuwe subsidieregeling voor de podiumkunsten...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...Er valt niet naast te kijken hoezeer het Kortrijkse theater Antigone ondanks een ronduit negatief advies op de geldelijke toeschietelijkheid van de minister kan rekenen, net zoals het door de raad

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Betekent de angst voor versnippering niet de angst voor de versplintering van het landschap, voor een soort invasie van groepen, een overbevolking van choreografen

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Waarom dat nu scheef gelopen is, is in de eerste plaats te wijten aan de afwachtende houding van de overheid, waarbij de Raad van Advies zeker niet vrijuit gaat...Kijk, ik heb een krantenknipsel bij me waarin Johan Thielemans (voorzitter van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst) zegt: 'Er is veel gediscussieerd de afgelopen jaren...Waarom dat nu scheefgelopen is, is in de eerste plaats te wijten aan de afwachtende houding van de overheid, waarbij de Raad van Advies zeker niet vrijuit gaat

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Ook de Raad voor Kunstencentra motiveerde zijn advies om De Kopergietery gedurende de periode 1997-2000 slechts een startsubsidie te geven als volgt: 'Indien uit het dossier het luik "Speel...De keuze voor kinderen en jongeren betekent overal eerder een specifieke aandacht voor deze leeftijdscategorie dan dat het een exclusieve keuze is. Oda Van Neygen benadrukt het belang van ouders die...Naast een uitbreiding van de projectenpot - wat tevens een verrijking zou betekenen voor de podiumkunsten voor volwassenen - is het logisch dat de betoelaging van de zogenaamde kinderkunstencentra

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...Ook de Raad voor Kunstencentra stipt het probleem aan in de inleiding op zijn advies voor de periode 1997-2001...Er is een Raad voor Cultuur, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en een Raad voor de Kunsten

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
De zakelijk leider neemt hier de rol op van de nuntius, namelijk diegene die enkel maar representeert en beslissingen neemt niet voor, maar in naam van iemand anders...Met het podiumkunstendecreet van 1993 werd aan de beleidsruimte nog een derde actor toegevoegd, namelijk de raden van advies...sociologisch vakjargon heet zoiets 'de operationele code van het spel onder de knie krijgen'. Voor de Administratie is dat bijvoorbeeld de regel der bureaucratische correctheid, voor politici de

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Johan Thielemans was voorzitter van de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en lid van diens opvolger, de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Hij is sinds 1997 voorzitter van de Raad voor Kunsten...Dit is een loffelijk standpunt, want het wil zeggen dat de tussenkomst van de subsidiënt uitsluitend zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden: voorwaardenscheppend beleid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK