Advanced Search found 11 item(s) featuring "Willem Royaards"

1919-05-27 UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG (Karel Van de Woestijne)
 • . . . literatoren die hem groot gelijk zullen geven.... En om nu tot de opvoering te komen.... Maar heb ik het recht te vergeten, dat Royaards het waagspel bij u heeft aangedurfd, en, naar ik lezen mocht, met hoogstgewaardeerde gevolgen? De Royaards -interpretatie heb ik niet gezien, en het . . .
 • . . . het recht te vergeten, dat Royaards het waagspel bij u heeft aangedurfd, en, naar ik lezen mocht, met hoogstgewaardeerde gevolgen? De Royaards -interpretatie heb ik niet gezien, en het maakt mij perplex, want het belet mij te loven in de mate dat ik het gaarne deed. Dit . . .
1919-06-17 Tooneel te Brussel III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . die wel midden in dien tijd staat, maar met den geest er toch, als een bloeisel, overheen is. Zoo mogen, ten uwent, een Royaards , een Verkade , werk-van-gisteren spelen: hunne opvatting streeft ze voorbij naar de neo-romantische opvatting van, misschien, morgen. Uit den aard actief-gevoelig, overdrijft de . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
 • . . . Wij willen aan het volk schoone, strenge kunst geven, waar het kosteloos zou kunnen van genieten. Eene kunst die niet alleen, zooals bij Royaards , eene esthetische omwenteling ten goede beoogt, maar eene directe maatschappelijke strekking heeft. Mijn droom ware 'n nationalen schouwburg te bouwen, op een plaats welke . . .
1928-10-05 "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . door het Vlaamsche Volkstooneel Reeds vele jaren achteruit in mijn herinnering staat de opvoering in Vlaanderen van «Adam in Ballingschap» door Dr. Willem Royaards en zijn troep, -- met mevrouw Royaards in de rol van Eva, G. Cauwenberg in de rol van Adam, Daan van Ollefen . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . het met uitnemende gevolgen gebruikt. Terwijl de verdeeling van de speelvlakte in verschillende, afsluitbare vakken eveneens in " Le Marais " voorkwam, nadat Royaards ze trouwens jaren te voren reeds had gebruikt. Liet de heer Hugo van Walden het dan ook bij deze voorstellen, dan zouden . . .
1923-04-28 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . heer Delacre uit Engeland, waar hij onder den oorlog, zoo goed als noodgedwongen, acteur is geworden. Hij heeft er geleerd wat Royaards en Verkade er hebben geleerd: fijne beschaafdheid in de voorstelling. Die voorstelling, deze voordracht, zij spreken in hoofdzaak tot de zintuigen. Zij . . .
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . daarbuiten eene schare dwepers weten te verzamelen, die, onder zijne leiding, er van droomden, de Vlaamsche tooneelkunst te renoveeren, naar het voorbeeld van Royaards en Verkade . Zonder geldmiddelen, zonder onmiddellijken steun, doch met den argeloozen overmoed der jeugd, gingen zij het aan, het ernstige en moeilijkste . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Vlaamsch gezelschap bestuurd door den heer Kindermans ; zij worden geleid door de Rotterdammer Arie van den Heuvel die met Royaards de Amsterdamsche Tooneelschool verliet, een twintig jaar geleden naar België overkwam, en sedert dien in ons land als regisseur gewoekerd heeft met de . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
 • . . . De Gruyter voor het eerst in de gelegenheid gesteld zulk een product van deze groote yernieuwingsbeweging te aanschouwen. Dit was, toen Royaards na zijn studietijd bij Reinaardt met zijn gezelschap een gastreis door Vlaanderen ondernam. Verbonden met Vlaanderen. De Gruyter is in . . .
1922-04-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Frankrijk hem geboden hadden en dat ons, Belgen, nog vreemd was (alleen de Vlaamsche Belgen wisten van iets dergelijks, door de vertooningen van Royaards en Verkade ). Ik leerde Delacre op meer intieme wijze kennen in 1919, toen hij werd belast met het schrijven van . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Jules Delacre en zijn " Théâtre du Marais " werkte in dezen zin weldadig. Maar wij hadden het allang gezien, wij Vlamingen, van Royaards en Verkade , al wordt voor ons de opzettelijkheid van de Belgen, die Delacre aan het werk heeft gezet, misschien geestiger . . .