Advanced Search found 7 item(s) featuring "Koninklijke Vlaamse Opera"

1930-12-05 Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel: De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G.B. Shaw (Herman Oosterwijk)
  • . . . zuivere en subtiel geschakeerde klanken van onze onvolprezen moedertaal te hooren willen wij ons nog vaker door de Hollandsche Club naar de Antwerpsche opera laten nooden, zelfs al stond die in Zoetennaaie of in Vijve Sinte Baafs. . . .
1923-01-16 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" (L.O.)
  • . . . Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera : "Hoffmann's Vertellingen" Een echte Hoffmans-verschijning is die Offenbach , herkomstig uit 'n jodenbuurtje van Keulen en geroepen om Parijs en . . .
1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
  • . . . onze autochtone kultuurwaarden een klemtoon heeft willen leggen op het «vlaamsche» karakter van deze opera. Plaatselijk gezien kon dit belang hebben, immers de « Royal » was in onze eigen veste, de citadel van Vlaamsche volkskracht. De vermuilezelde bourgeoisie zag haar laatste bolwerk gesloopt. Maar de heer K. Huysmans die . . .
  • . . . Muntschouwburg is een zaakje waaraan wij bekocht zijn. Wordt ons als tegenprestatie in dezen ruilkoop speelgelegenheid geboden voor den troep van de VI. Opera achter het voetlicht van de « Monnaie » dan willen wij deze transactie wel aan, omdat wij weten dat duizenden Vlamingen te Brussel . . .
  • . . . om niet te zeggen, schadelijken taalstrijd van uit een ten doode opgeschreven veste overplant naar het middelpunt zelf van ons gezongen tooneel. De « Royal » was het laatste schuiloord voor vermemelde gagas, Franschonkundige slagers, natiebazen of stouwers. Tijdens de pauze werd alleen nog door de reporters van «Matin» en . . .
  • . . . dat de gelden een voor onze kuituur niet bevorderlijke bestemming krijgen. Wil dit lichaam niet den indruk wekken, dat de bezorgdheid om de VI. Opera een schijngebaar is, dan worde als conditio sine qua non gesteld : dat de operadirectie van de door Huysmans voorgenomen Fransche vertooningen moet . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
  • . . . Hij kan het nog niet verduwen dat Dr. de Gruyter (een Gentenaar denk eens aan), hem, Monet , die de Vlaamsche Opera steeds occult heeft beheerscht, doodgewoon negeerde. Maar de heer Benoy heeft niet de onvermurwbare beginselstrakheid van zijn voorganger. En daarom denkt . . .
1930-07 Een onnoozel hart in de wereld (Robert Erkens)
  • . . . meening tellen, toch kon dat nieuwsje mijn optimisme niet hinderen. Met de verwachting een eenigen avond te hebben kwam ik dus in de Vlaamsche Opera . De zaal was zoo goed als leeg, geen tiende der plaatsen was bezet. Had de Hemelsche Salomé van Timmermans hier schuld . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . een streven vast te stellen naar verwezenlijking van stemming door stijl in spel en ensceneering. De heer Henri Caspeele, gewezen bas bij de Opera te Antwerpen , bewees te dezer gelegenheid zijn talent en zin voor tooneel en typeerde bovendien op uitstekende wijze in bedoelde goedigen Hongaarschen dorpspastoor, die . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
  • . . . gaan, wanneer men te Gent besluiten wilde tot een rationaliseering van het heele tooneelwezen, dat noodzakelijk leiden zou tot de vervlaamsching van de Opera , welke thans vooral dient om op indirecte wijze de Fransche cultuur-propaganda te dienen. Noodgedwongen moeten we ons beperken tot het instellen van een onderzoek . . .