Advanced Search found 3 item(s) featuring "Rafael Verhulst"

1927-03-22 Jezus de Nazarener (J.B.)
  • . . . De wedstrijd voor het landjuweel. "Jezus de Nazarener" ( Raf Verhulst ) door " De Klauwaerts " van Borgerhout. Vertoond werd het voor-oorlogsche tooneelwerk van Rafaël Verhulst , waarin Jezus wordt behandeld als een . . .
  • . . . voor het landjuweel. "Jezus de Nazarener" ( Raf Verhulst ) door " De Klauwaerts " van Borgerhout. Vertoond werd het voor-oorlogsche tooneelwerk van Rafaël Verhulst , waarin Jezus wordt behandeld als een poëtisch menschelijk droomidee, lyrisch van beteekenis, een Jezusbeeld aldus in strijd met den waarachtigen, menschgeworden zoon van . . .
1926-04-03 Paul de Mont: Het geding van Onze Heer (Lode Monteyne)
  • . . . kroon der smarten draagt. Het zou moeilijk zijn, om niet te zeggen onmogelijk, Jezus anders voor te stellen dan gelaten duldend... Zoo deed Rafael Verhulst in «Jezus de Nazarener». Zoo deed eveneens Cyriel Verschaeve in zijn «Judas»... Ook in het werk van Paul de . . .
  • . . . sjacheraar. Cyriel Verschaeve 's «Judas» incarneert de geldgierigheid. Hij geniet van het klinkende geld als de vrek, enkel om het bezit ervan. Verhulst boog zich met een zekere ingenomenheid over Judas, dien hij voorstelde als een slachtoffer van den twijfel... Eerst in het laatste tafereel van
  • . . . heeft hij tevens een bron van wezenlijke belangstelling en van originaliteit onaangeroerd gelaten. Hier rijst de vraag, die overigens reeds gesteld werd toen Verhulst zijn Nazarener ten tooneele voerde en Verschaeve zijn Judas liet spelen: Kan de Jezus-figuur aanleiding geven tot een pakkend drama? We willen . . .
  • . . . aanleiding geven tot een pakkend drama? We willen ons voor de toekomst niet verbinden door eenig afdoend antwoord. Wat De Mont , Verhulst en Verschaeve niet hebben gekund, wordt wellicht door een genialer aangelegde persoonlijkheid verwezenlijkt... Wel zij hier gezegd, dat De Mont . . .
  • . . . vergelijken, de evangelische gedachte het warmst opstraalt uit het onder den invloed van Strauss en Renan geconcipieerde treurspel van Verhulst -- tot op dezen dag nog altoos het waardevolste van al onze passiedrama's. (1) «Het Geding . . .
1928-01-21 Michel van Vlaenderen: "De Tragedie van Judas" (Lode Monteyne)
  • . . . Michel van Vlaenderen «DE TRAGEDIE VAN JUDAS» We tellen in onze Vlaamsche tooneelliteratuur twee Judas-drama's van beteekenis: een van Verhulst , dat «Jezus de Nazarener» heet en een van Cyriel Verschaeve , dat naar den hoofdpersoon «Judas» werd genoemd. In beide komt een zeer . . .
  • . . . Verschaeve stelt den apostel-verrader voor als de incarnatie der geldgierigheid, en zijn «heele grootsche Messias' verwachting loopt uit op dertig zilvren schekels!» Voor Rafaël Verhulst is Judas veel minder de laffe en wat simplistische verrader uit het Evangelie dan wel de verpersoonlijking van de moderne twijfelzucht door de . . .
  • . . . de vestiging van het Messiasrijk hier op aarde. Beiden zijn groote ontgoochelden -- net overigens als de afvallige apostel in het spel van Rafaël Verhulst . Men hoeft om van de gelijkenis tusschen het drama van Verschaeve en dit van Van Vlaenderen overtuigd te wezen, . . .