Advanced Search found 8 item(s) featuring "Igor Stravinsky"

1929-01-11 Het Vlaamse Volkstooneel (Pieter Buckinx)
 • . . . Wie de grenzen overkomt vervalt in de macht van Satan, terstond. De Zwitserse dichter C. F. Ramuz herdichtte dit verhaal voor Igor Strawinski en M. Nijhoff , gaf er een glanzende vertaling van. Als het doek opgaat, zien wij links, achter een grijs tafeltje, de . . .
1928-12-28 "Orpheus" van Cocteau. "De geschiedenis van den soldaat" van Strawinsky (Willem Putman)
 • . . . "ORPHEUS" VAN Cocteau ."DE GESCHIEDENIS VAN DEN SOLDAAT" VAN Strawinsky In "Orpheus" kregen we de speelsche fantazie van Jean Cocteau , die de legende van Orpheus geestig heeft getransponeerd in het Parijs . . .
 • . . . bleef spelen op ons gelaat en toch kwam er een innige wijding over ons... Beter dan het stuk van Cocteau paste Strawinsky 's "Geschiedenis van den Soldaat" in het repertoire van het Volkstooneel . Want hoe modern en extravagant dit werk ook moge klinken, het blijft volkskunst . . .
 • . . . vollediger, intenser, bij het verschijnen van de danseres Maria S. Nathusius, die met een niet te evenaren stijl gestalte wist te geven aan Strawinsky 's orchestratie. Ook Verheyen's dans was heerlijk, een volkomen vergeestelijkte expressie van duivelschen list. Een dans die hier de brug was, waarlangs men dit stuk . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . des te grootere «Schlager» : Op Dinsdag 6 December : «Salomé» van Richard Strauss , voorafgegaan door het ballet «De Vuurvogel» van Strawinksy . Aan dit zoo ophefmakend artistiek programma zouden dit seizoen niet minder dan vijftien avonden kunnen worden gewijd ! De vertolking van «Salomé» door Mevr. . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
 • . . . Maurice Ravel en «Betooverde Nacht» op muziek van Chopin . En op Donderdag 21 Januari 1926 «De Vuurvogel» van Igor Strawinsky . Bijzondere voorstellingen waren nog deze, op Zondag 15 November 1925 (in matinee) van «Prinses Zonneschijn» met, als «Tsjalda», Jac Urlus, die voor . . .
1929-01-04 "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent (Cr.)
 • . . . ontsteld gemompel in de zaal.) Maar de muziekanten zijn er, en wij willen U van avond dan toch iets geven: de auditie van Strawinsky 's muziekpartituur. Uwe kaarten blijven in elk geval geldig voor Vrijdag 4 Januari, waarop de vertooning die heden moest plaats grijpen, zal doorgaan." Dit bracht . . .
 • . . . zijn stoel, rechts, bijzitten. En het orkest begon. Johan De Meester deklameerde: "Een soldaat op weg naar huis..." en de hardklankige Strawinsky kreeg het woord. Nu: van alles scenisch kommentaar ontdaan, in haar volle naakte disharmoni tot ons kwam, maakte zijn muziek van meetaf den indruk . . .
 • . . . vooral de violonist heer Onnou (stellig geen onbekende voor de muziekliefhebbers) zijn techniek kon doen gelden, kwam hierbij ook dadelijk aan het licht. Strawinsky , wat kunt gij formidabel lenig en origineel met de rythmiek omspringen... Doch. Een nieuw "coup de théâtre." Wij hooren ergens gedempt uitroepen: "Ze zijn . . .
 • . . . hameren, werd hier op een haast periekte wijze bereikt. In de scherp suggestieve dekors van Jespers, werden spel der acteurs en muziekillustratie van Strawinsky inderdaad één. Wij voelen kapot te slaan, doch wij erkennen volmondig dat geen lust den wierookpot op Strawinsky 's neus wij bij poozen . . .
 • . . . en muziekillustratie van Strawinsky inderdaad één. Wij voelen kapot te slaan, doch wij erkennen volmondig dat geen lust den wierookpot op Strawinsky 's neus wij bij poozen stark werden aangegrepen door de bijtend-rauwe expressieve kracht [???] het weergeloos rythmisch vermogen van zijn orkest. En, Goddank, het snobisme . . .
 • . . . het is ook een feit dat de volgende uitspraak niet klakkeloos in den wind mag geslagen: "Het ware dwaas het groot talent van Strawinsky te loochenen, en onvoorzichtig hem al te voorbarig te oordelen, want wij hebben reeds een afdoend lang verleden achter den rug om op heden . . .
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . daar veel verandering in schijnt te zullen komen. Al mogen wij van Ruhlmann wel verrassingen verwachten. Verleden jaar bezorgde hij ons Stravinsky's "Oiseau de feu"; het was bij ons weinig verwend publiek eene openbaring. Voor Ruhlmann was het sukses dan ook een spoorslag; van . . .
 • . . . feu"; het was bij ons weinig verwend publiek eene openbaring. Voor Ruhlmann was het sukses dan ook een spoorslag; van denzelfden Stravinsky hoorden wij thans, als hoofdnummer van het concert, de burleske "Petrouchka". En ditmaal leek het publiek veel minder enthusiastisch. Ik heb u het werk . . .
 • . . . heeft vele toehoorders uit hun humeur gebracht. Want men wordt nu niet heel graag tot eigen physiologisch oerwezen teruggebracht, en - dat doet Stravinsky's muziek wel, vooral bij wie niet aangelegd is voor, niet voorbereid is tot en op louter muzikaal genieten, genieten van de muzikale mathesis, het . . .
 • . . . voor:men had aangevangen met de zevende symphonie van Beethoven , - in haar tijd vermoedelijk ook even revolutionair als het opus van Stravinsky , maar ook ten onzent zoo bekend, dat het, hoe diepaangrijpend steeds, hoe zwaar ook van onsterfelijke menschelijkheid, niemand meer, dan misschien al te gevoelige . . .
 • . . . door wijlen Theo Ysaye . Het is voortreffelijke, heel flinke, doorgaans zelfs fijne en innemende muziek. Doch ze te spelen onmiddellijk na Stravinsky , moest bij het publiek natuurlijk aanleiding geven tot een opstand tegen Stravinsky . Hetgeen nochtans Ruhlmann 's bedoeling niet kan zijn geweest.... . . .
 • . . . en innemende muziek. Doch ze te spelen onmiddellijk na Stravinsky , moest bij het publiek natuurlijk aanleiding geven tot een opstand tegen Stravinsky . Hetgeen nochtans Ruhlmann 's bedoeling niet kan zijn geweest.... N.R.C., 29 October 1921 . . . .
1921-06-22 MUZIEK TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Nationale Opera gezien hebt, is omstreeks 1910 ontstaan, onder den eersten en zoo grooten indruk van de Russische balletten, indruk waar wij Strawinsky 's "0iseau de feu", Florent Schmitt 's "Salomé" en Bruneau 's "Bacchantes" aan danken. Zeker is de insceneering verblindend van pracht, en de . . .
1923-07-31 VACANTIEKRABBELS III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . hooren kan. Klassiek alleen door den naam, bestrijken zij heel het gebied der Europeesche muziek van drie eeuwen, van Bach tot Strawinsky . Talrijke noviteiten worden er ten gehoore gebracht, zoo van buitenlanders als van Belgen. Volgende week komt uw J. Wagenaar aan de beurt . . .