Advanced Search found 4 item(s) featuring "Groupe Libre"

1926-03-15 Raymond Rouleau : De "Groupe Libre" (Willem Putman)
  • . . . Raymond Rouleau : De " Groupe Libre ". Brussel heeft sinds eenige maanden zijn avant-garde-tooneelgezelschap. Het " Théâtre du Marais " is namelijk te zeer een ordentelijke schouwburg geworden, dan . . .
  • . . . Théâtre du Marais " niet in een vergulden zetel troont. De schouwburg van den heer Delacre leeft. Uit deze verheugende verschijnselen is de " Groupe Libre " geboren. Hij is gevormd door enkele dappere tooneel-artisten, die "nieuwe" stukken willen voorbrengen op een "nieuwe" wijze en die een onderkomen zochten in . . .
  • . . . Rouleau kan formuleeren : 1. Idealisme zooveel als ge maar wilt. 2. Armoede zoo weinig mogelijk. 3. Durf. Dit laatste geeft de " Groupe Libre " zijn bestaansreden. Zonder blind te grijpen naar alles wat maar exentriek is, zal Raymond Rouleau "durven" wat het " Théâtre . . .
  • . . . leven te roepen, welke dit gezelschap in zoo ruime mate verdient. Reeds omwille van het publiek, dat er komt, zijn de matinee's van de " Groupe Libre " prettig, eigenaardig en pittoresk. Gij zijt er in een midden dat u de onmogelijkste excentriciteiten zou doen slikken -- want ik moet zeggen . . .
1930 Putman: "De boer die sterft" (Willem Putman)
  • . . . het tweede bedrijf volkomen in revuestijl was geënsceneerd. Op een heel wat hooger plan stond de vertooning van «L'HOMME SANS CORPS», toevertrouwd aan de Groupe libre , waarover ik verder nog zal te spreken hebben. Hier zagen we twee waarachtige artisten spelen, die waarlijk dit drama en dezen tekst «voelen» . . .
1925-01-09 Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" (Willem Putman)
  • . . . worden door Raymond Rouleau en Tania Balachova. Deze namen volstaan als voorafgaandelijk attest van een degelijke en interessante opvoering. Rouleau , die de " Groupe libre " leidt, trad hier slechts op als gast. Dat konden wij trouwens reeds weten uit het feit dat hier een stuk werd vertolkt van . . .
  • . . . met fascistische strekking "Pour l'Autorité" (in het comité van " Le Petit Théâtre " zetelt trouwens M. Pierre Nothomb naast... Jules Destrée ). De " groupe Libre " is natuurlijk een onderneming zonder politieke strekking. Niettemin wordt ze, wegens haar avant-garde-karakter, veelal gerangschikt onder de eerder-links-getinte groepen als " La lanterne . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . lieve Daisy Deslys met haar ondeugend jongenskopje -- en onder de heeren van het gezelschap : Raymond Rouleau , die te Brussel de " groupe libre " stichtte. Het heele gezelschap trouwens is merkwaardig -- en in dezen schouwburg word evenveel zorg besteed aan een derde-plan-rol, welke trouwens vaak is . . .