Advanced Search found 8 item(s) featuring "Ferdinand Toussaint van Boelaere"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
  • . . . Firmin Van Hecke . Van het eerecomité maken o.m. deel uit minister Rubbens, baron Houtart, gouverneur van Brabant; J. Ingenbleek, gouverneur van Oost-Vlaanderen, Toussaint van Boelaere , Maurits Sabbe , Lode Braeckelmans , Lode Monteyne , A. Roelandts, burgemeester van Rupelmonde, F.P. De Roy, onderbestuurder van . . .
1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
  • . . . 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury Uit het verslag van de jury (Voorzitter: L. Simons; Leden: G. D'Hondt, E. Goemans, F. Toussaint , schrijver: Herman Teirlinck ), lichten wij wat volgt: De vorige jury kon met reden haar vonnis rechtvaardigen, toen zij de onmacht der . . .
1924-01-29 Het eerste expressionistisch tooneel in Vlaanderen (Paul Kenis)
  • . . . zal in den prijskamp voor het Landjuweel. Reeds te Brussel, in het Noordstation, ontmoeten wij een talrijke groep bekenden: letterkundigen, dagbladschrijvers en tooneel-liefhebbers: Fernand Toussaint , bestuurder Poot met de heeren Magdelijns en Colassin, Jaak Ballings , van Hoogenbeemt, dr. Karel Geerts. enz. enz. Te Thienen zelf vinden . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
  • . . . woonde de opvoering bij. Al onze Vlaamsche letterkundigen waren er: Vermeylen , Van de Woesteyne, De Bom , Toussaint , Van Boelaere , e.a. - "Starkadd" moet zoo wat het debuut geweest zijn van uw toonneelloopbaan? - Inderdaad. Deze opvoering was van grooten invloed op mijn . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . Professor Vermeylen , de vader van "De Wandelende Jood" en hij wandelt door de mooie gelagzaal met waardigen tred, dan is daar Toussaint van Boelaere met zijn glimlach en Ernest Claes met zijn baard, dan is daar somtijds Stijn Streuvels met zijn vierkanten . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . bij het publiek met verduidelijkende woorden in te leiden. Herman Teirlinck deed het voor de twee eerste stukken. Volgende week komt F.V. Toussaint van Boelaere aan de beurt met eene toelichting van Björnson 's "Jonggehuwden". Karel van de Woestijne zal het doen voor . . .
1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Vlaamschen Schouwburg , èn voor onze meest-aristocratische schrijvers. Dit jaar wordt ons serieus werk geboden van Herman Teirlinck , en ook van F.V. Toussaint van Boelaere . Misschien kanen er nog anderen bij. Het tooneel jaar werd geopend door een Tijl Uylenspiegel, in uitnemende alexandrijnen van
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . aan verketteren en verloochenen doet, hij doet zich-zelf te kort, want hij vermindert zich-zelf en wat hij als dichter doen kan. Het is Fernand V. Toussaint van Boelaere , die, ter vervanging van den zieken Hugo Verriest - hij is onlangs drie-en-tachtig jaar oud geworden - de . . .
  • . . . en betrouwenswaard, in zooverre dat naar niemand beter werd geluisterd dan naar hem, en dat niemand beter werd gehoorzaamd. Na vele anderen heeft Toussaint dit aan zijne intuïtie toegeschreven. Het is misschien geweest, eenvoudiger, een bewonderingswaardig onderscheidingsvermogen, eene zekerheid in het oordeel, die onmiddellijk den vorm van een . . .
  • . . . juist lag de critische macht van Prosper van Langendonck ; zij was opbouwend naar strenge mathesis, die boven de intuïtie uitrees. Na Toussaint van Boelaere sprak Karel van de Woestijne . Hij wees erop hoe Van Langendonck , na, om zijn dertigste jaar, zoo in . . .