Advanced Search found 10 item(s) featuring "Eduard Rutger Verkade"

1919-06-17 Tooneel te Brussel III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dien tijd staat, maar met den geest er toch, als een bloeisel, overheen is. Zoo mogen, ten uwent, een Royaards , een Verkade , werk-van-gisteren spelen: hunne opvatting streeft ze voorbij naar de neo-romantische opvatting van, misschien, morgen. Uit den aard actief-gevoelig, overdrijft de intelligente acteur, in zijne . . .
1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van diverse kleur, die voortooneel en achtertooneel van het middenvlak kunnen afscheiden). Niet nieuw: ik herhaal het. Het gordijn als decoratief middel heeft Verkade , een kwart eeuw al geleden, met uitnemende gevolgen aangewend. En, waar Hugo van Walden spreekt van "de proeve van den sluier in . . .
1926-05-30 "Hamlet" in 's Gravensteen door "De Gentsche Tooneelschool" (Willem Putman)
  • . . . die het drama "leven" deed in zulke hooge mate als misschien nooit te voren het geval is geweest, noch in de gordijnen-omgeving van Verkade , noch in de fumoirs van de Londensche opvoering in "plus fours". Dit décor, de binnenkoer van het Gravensteen met daarrond de massale . . .
1938-11 "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni (Willem Putman)
  • . . . zult hem (eilieve, doe het niet !) gij zult hem misschien herlezen. En als gij «De Knecht van twee meesters» spelen zaagt door Verkade , en «La Locandiera» door Delacre ... zult gij u op den koop nog toe gaan plagen met zoete herinneringen. Gij zult aan een . . .
1923-04-28 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . uit Engeland, waar hij onder den oorlog, zoo goed als noodgedwongen, acteur is geworden. Hij heeft er geleerd wat Royaards en Verkade er hebben geleerd: fijne beschaafdheid in de voorstelling. Die voorstelling, deze voordracht, zij spreken in hoofdzaak tot de zintuigen. Zij nemen in door eene . . .
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . weten te verzamelen, die, onder zijne leiding, er van droomden, de Vlaamsche tooneelkunst te renoveeren, naar het voorbeeld van Royaards en Verkade . Zonder geldmiddelen, zonder onmiddellijken steun, doch met den argeloozen overmoed der jeugd, gingen zij het aan, het ernstige en moeilijkste werk te gaan spelen, . . .
1922-04-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . en dat ons, Belgen, nog vreemd was (alleen de Vlaamsche Belgen wisten van iets dergelijks, door de vertooningen van Royaards en Verkade ). Ik leerde Delacre op meer intieme wijze kennen in 1919, toen hij werd belast met het schrijven van een gedicht voor den . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . " Théâtre du Marais " werkte in dezen zin weldadig. Maar wij hadden het allang gezien, wij Vlamingen, van Royaards en Verkade , al wordt voor ons de opzettelijkheid van de Belgen, die Delacre aan het werk heeft gezet, misschien geestiger en vluchtiger.
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . van de " Vereeniging voor goed Nederlandsch Tooneel ", aan welke wij in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg der Lakenstraat het genot van Verkade 's Hamlet, het optreden van mevrouw De Boer Van Rijk in Heijermans ' Op hoop van zegen, van Julia Cuypers in Voerman Henschel, van . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . cabotinage, draagt een zeer persoonlijken stempel, die door kleur en groepeering Belgisch-Vlaamsch, en soms eenigszins Hollandsch aandoet (ik stel mij voor dat een Verkade er plezier aan beleven zou), toch Delacre heeft " Le Vieux Colombier " tot het geven van eene reeks vertooningen uitgenoodigd, net als . . .