Advanced Search found 5 item(s) featuring "Edvard Hagerup Grieg"

1927-03-06 Lyrisch drama in 4 bedrijven van M. Leon Dubois: het "Passiespel" te Brugge (Anon.)
  • . . . wat meer eenheid en aanpassing wenschen in de keuze der stukken. In plaats van minder passende - hoewel zeer mooie - stukken van Grieg , Beethoven , Händel , enz., een godsdienstig [???], een oud-Vlaamsch godsdienstig lied, of beter nog een uitreksel van of een bewerking op . . .
1924-10-25 Theo J. Verschaeren : "Zijne excellentie Dansa" door "De Vl. tooneelstrijders", Mechelen (Willem Putman)
  • . . . nog wat anders dan het rangschikken van enkele dissonante akkoorden en het overnemen van het bekende motief uit "De halle des bergkonings" van Grieg 's Peer Gynt-suite. Dat was gewoon een ouderwetsche onhandigheid. 25.10.24. . . .
1926 Ernest W. Schmidt: "De twee vrienden en de vrouw" (Lode Monteyne)
  • . . . naar Zweden -- het ideale land voor sjacheraars in valsche Rembrandt -etsen -- terug te keeren... Het spelen van Aase's dood door Grieg is daarvoor voldoende. Daargelaten dat de vrij sentimenteele muziek van den teringlijdenden Grieg al heel vreemd aandoet in een zóó modernistisch midden . . .
  • . . . te keeren... Het spelen van Aase's dood door Grieg is daarvoor voldoende. Daargelaten dat de vrij sentimenteele muziek van den teringlijdenden Grieg al heel vreemd aandoet in een zóó modernistisch midden als waarin de schepper van «De twee Vrienden en de Vrouw», ons binnenleidt, moeten we . . .
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . die wij graag aanvaarden als het noodlottig gevolg van de voorkeur, die wij sedert ruim dertig jaar vertoonen voor overgeplante volksmuziek: Noorsche met Grieg en Tsjechische met Dvorak , Russische met Rimsky en Moussorgsky , om te zwijgen van onze Vlaamsche met
1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . (Zij gaat de kamer binnen). Hierop schaakt Peer Gynt, in een dolle bui, Ingrid de bruid. Tusschenin de langzame klagende muziek van Grieg -- melodie die tot het mooiste behoort van de Peer-Gynt-Suite -- en dan "op een smal voetpad hoog boven in 't gebergte" de schaker . . .
  • . . . momenten scheen mee te roeren -- alsof daar onafzienbare watervallen neerstortten op de kadans van feest en zang -- dit alles onderlijnd door Grieg 's bekende duivelachtige muziek. Hier was trouwens heel het spel vol interessante détails, dewelke op te sommen mij echter te ver zou brengen. Na zijn . . .
  • . . . is zeer goed. Als het tooneel heelemaal verlaten is, en bleek manelicht valt op het witte doodsbed, zet de muziek "Aase's dood" van Grieg in. Ik heb in deze op zich zelf zoo mooie, maar plechtige en statige muziek, die eerder evenals Beethoven 's treurmarche de benaming . . .