Advanced Search found 3 item(s) featuring "Dirk Coster"

1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
  • . . . tooneelschrijver, een korte historiek van de optredende vereeniging " De Gulden Palm ", een bijdrage over Charles De Coster , een essay over Dirk Coster . Men kan over den inhoud wel vl?ten, maar: hier wordt een flinke cultuurpoging geleverd en daaraan is eerbied verdiend. De jury werd door . . .
1924-04 Het Lustrum-Spel der Delftsche studenten (Johan De Meester jr.)
  • . . . Herman Teirlinck ontworpen, door E. W. Mulder getoondichte, Lustrum-Spel, is reeds veel geschreven en het, ook in boekvorm verschenen, essay van Dirk Coster behoort ongetwijfeld tot het belangwekkendste, in den laatsten tijd over de cultureele beteekenis van het tooneel gezegd. Toch maak ik . . .
  • . . . bazuinenkoor inzette; toen «hoog uit den zilveren hemel, die juist dien dag zijn teersten glimlach had, de toren plotseling in zingen uitbrak;» (essay Dirk Coster ) toen was het, alsof dat kleine groepje beneden op het podium : de neerliggende Mensch en de omhoogwijzende Geest, voor één oogenblik werd . . .
  • . . . de grandiose eenheid van plein en toren. Het zijn dit en nog enkele dergelijke momenten, bijvoorbeeld de ontmoeting tusschen onkuischheid en ziekte, door Coster een in gestalten geschreven vers van Baudelaire genoemd, die mij de tooneelmatige «winst» van deze opvoering lijken te zijn. Hier is door . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . stukkenkeuze daarbij aanpassen kon. Vooral van dit standpunt uit was de keuze van «Astrid» teekenend. Het is ongetwijfeld een hoogstaand literair werk, waarvan Dirk Coster getuigd heeft dat het «wederom een dier teekenen zal blijken te zijn, die een nog immer voortgaand geestelijk groeiproces verraden van . . .
  • . . . door den leugen naar omhoog wilde, om zoo te zeggen ineengedrukt -- en deze vernietiging zal dan haar vaarachtigen geestelijken opgang mogelijk maken. Dirk Coster resumeert dit thema alzoo : «Hier in dit drama treedt de mensch niet meer geleidelijk omhoog tot zedelijke volmaking : een . . .