Advanced Search found 4 item(s) featuring "Charles de Coster"

1936-04-10 Ulenspiegel (Estheticus)
  • . . . van R. Graverson te Gent onder geestdriftige belangstelling opgevoerd geworden door de groep Staf Bruggen . Alhoewel de onsterfelijke roman van Ch. Decoster bijna op den voet wordt gevolgd, al valt het stuk op menige plaatsen ineens plat met een knal als een te sterk opgeblazen . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
  • . . . schets van Ernest W. Schmidt als tooneelschrijver, een korte historiek van de optredende vereeniging " De Gulden Palm ", een bijdrage over Charles De Coster , een essay over Dirk Coster . Men kan over den inhoud wel vl?ten, maar: hier wordt een flinke cultuurpoging geleverd en . . .
1926-12-12 Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes (Anon.)
  • . . . Trommele ("The Song of Drums") van Ashley Dukes . Vlaamsche Schouwburg . Brussel, December. (Particuliere correspondentie.) Een episode uit De Coster 's beroemd boek: Tijl Uilespiegel. Terecht mocht de heer Poot, directeur van den Vlaamschen Schouwburg te Brussel, er op wijzen, dat de . . .
  • . . . Tijl Uilespiegel. Terecht mocht de heer Poot, directeur van den Vlaamschen Schouwburg te Brussel, er op wijzen, dat de viering van De Coster 's eeuwfeest wordt ingezet met een Vlaamsche manifestatie. Doch meer curieuze vaststellingen zijn aan deze première verbonden. Gespeeld werd een Engelsch tooneelwerk, dat nog . . .
  • . . . opeenvolging van vier statige, indrukwekkende beelden, waarvan dan de scenische ietwat kinematographische realisatie buitengewoon boeide en bekoorde. We zien het prachtige boek van De Coster beeld worden, beeld, waardoor de felle adem des levens joeg. Wij voelen, dat iets groots en verhevens begint. Voor het doek opgaat, wordt . . .
  • . . . nichtje rijst de gestalte van Kathelijne, de vroedvrouw, als een standbeeld. En als vlammende teekenen boven dit aangrijpend beeld komen de woorden van De Coster 's boek naar ons toe. De zon staat op, en een felle lichtstraal dringt binnen langs het vensterraam. Daar is een scherpe worsteling tusschen . . .
  • . . . staag en mysterieus om deze groep heen. Doek. Op dezen machtigen, indrukwekkenden proloog hier vinden wij in hooge mate datzelfde hallicunante dat De Coster 's boek kenmerkt; deze vier beelden zijn over ons gegaan als nachtmerrie's volgt het eigenlijke drieledig stuk Slaet op den Trommele, als iets dat . . .
1927-01-09 Ward Schouteden: "Jezabel" (Lode Monteyne)
  • . . . zelfs niet door een offer -- want de tijden zijn nog niet rijp. Het stuk eindigt op een reminiscentie aan de Ulenspiegel-legende van de Coster . Gelijk Tijl en Nele, gaan Pierewiet en Meerioos heen, op zoek naar het Geluk in de Wereld... Maar dat is zeer zeer vaag... . . .