Het Griekse drama in de Neder­landen


Beschikbare data


Thomas Crombez


Bespreken op Twitter

Bespreken op Facebook

thomas.crombez@ua.ac.be
Creative Commons License

All information on this page is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Het mate­riaal op deze site staat ook ter beschik­king van andere onder­zoe­kers. Zo’n pro­ject is ver­want aan het concept van open source in de software-industrie. Ik maak daar­voor ge­bruik van een Creative Commons-licen­tie.

Met een Creative Commons-licentie be­houd je al je rech­ten, maar geef je aan ande­ren toe­stem­ming om je werk te ver­sprei­den, met ande­ren te delen of bij sommige licen­ties ook om het werk te be­wer­ken. (creativecommons.nl/uitleg)

De licen­tie die ik koos is de meest ‘libe­rale’ licen­tie (CC-BY Attribution, herge­bruik mits naams­vermel­ding).

Anderen hebben daar­mee de toe­stem­ming om het werk te kopiëren, distri­bueren, ver­tonen, en op te voeren, en om af­ge­leid mate­riaal te maken dat op dit werk geba­seerd is – op voorwaarde dat mijn naam als maker ver­meld wordt.

De volgende data­sets worden via deze web­site open­baar ge­maakt.