Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Raad van Advies voor Muziektheater"Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De tekst van het spel is van Marieke Demeester; de regie voert Rik Hancké, Wannes Van de Velde zorgt voor de muzikale aanpak en enkele liederteksten en de choreografie is van de hand van Lea Daan...Als voorzitter van de Raad van Advies en geïnterviewde in dit artikel kan ik akkoord gaan met de weergave van de citaten uit ons gesprek, al betreur ik persoonlijk enkele conclusies of stellingen die...Geachte Redactie, u zijt, op zijn zachtst gezegd, niet mals voor de representatieve waarde van de Raad van Advies

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Een Raad van Advies, die haast niet verschilt van de huidige, hier vaak aangeklaagde R.A.T...Spijtig is verder dat dit voorstel van decreet niets doet aan het partijpolitieke of anderszins verzuilde gesjoemel rond de Raad van Advies: samenstelling en functie blijven identiek...Klaas Tindemans (1) Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984-1987, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1988

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De Vlaamse Executieve gaf de Gemeenschapsminister haar fiat om deze tekst voor beoordeling aan de Raad van State voor te leggen...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt...Adviesraden De beraadslagingsprocedure voor de diverse Raden van Advies werd aangevuld met de maatregel dat, om geldig advies te kunnen uitbrengen, minimum 2/3 van de leden aanwezig dient te

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Bij de dans werd het Ballet van Vlaanderen buiten gehouden, bij muziektheater is dat het geval voor de VLOS en bij de kunstencentra werd geen rekening gehouden met deSingel, de Beursschouwburg en nog...De administratie zorgt niet alleen voor de continuïteit, maar ook voor de know how van de sector van waaruit heel wat beleidsvoorbereidend werk kan gedaan en/of georganiseerd worden...De raden van advies zijn tot nu toe in hun samenstelling, in hun werkwijze en in de degelijkheid van hun advies zeer zwak geweest

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Lannoye, Marleen Baeten • Interview met Minister Weckx
Etcetera: Hoe zal het oprichten van een Raad voor Cultuur en een Centrum voor Cultuurbeleid precies bijdragen tot deze globale aanpak...Hiertoe wil ik vooreerst de constructie van de Raad voor Cultuur met een adviserende rol opzetten...Die Raad voor Cultuur waar ik van droom, die zou de grote lijnen hiervan moeten uitzetten en dan zou de sectoriële deelcommissie moeten zeggen hoe het kan worden ingepast

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt...Van Goethem: Daarom zijn wij ook bang voor de oeverloze, zuiver academische discussie over wat nu de eigenheid van muziektheater is. De accenten kunnen zeer verschillend gelegd worden...Bruneel: Die kleinschaligheid berust óp een misverstand, hoewel daar in de criteria van de Raad van Advies sprake van is. Wij leggen ons niet neer bij de kleinschaligheid

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Zelfs een paus zou zich later verantwoorden voor het gedrag van zijn kruistochters...De geborgenheid van het salon of de scène inruilen voor een gezonde portie street credibility...Valt dit nog onder de kwaliteits- en erkenningscriteria van een of andere Raad van Advies

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Het eerste woord aan het laagste budget: de Raad van Advies voor Muziektheater...Etcetera: De Raad van Advies voor Dans heeft dergelijke opmerkingen betreffende het Ballet van Vlaanderen reeds op een persconferentie vermeld

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
de laatste dagen van 1995 werden drie besluiten goedgekeurd in verband met de erkenning en subsidiëring van organisaties voor dans, muziektheater en kunstencentra voor de periode 1997-2000...De Vlaamse regering deelde wel mee dat zij zich engageerde om in de lente van 1996, samen met de erkenningen van nieuwe organisaties voor dans, muziektheater en kunstencentra, de definitieve subsidie...het voorjaar van 1996 worden immers niet alleen de uiteindelijke subsidiebedragen voor al de organisaties voor dans, muziektheater en kunstencentra vastgelegd; in die periode moet ook de beslissing

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Voor de komende vier jaren ligt de werksituatie van het teksttheater, de dans, de kunstencentra en het muziektheater hiermee vast...Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...Er valt niet naast te kijken hoezeer het Kortrijkse theater Antigone ondanks een ronduit negatief advies op de geldelijke toeschietelijkheid van de minister kan rekenen, net zoals het door de raad

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Het behoudsgezinde (naar eigen zeggen 'politiek haalbare') advies van de Raad van Advies voor Dramatische Kunst had voor deze subsidieronde reeds de weg geplaveid en maakte dergelijke...Betekent de angst voor versnippering niet de angst voor de versplintering van het landschap, voor een soort invasie van groepen, een overbevolking van choreografen

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Dat voorzag naast de subsidiëring van toneelgezelschappen ook in een regeling voor dans, muziektheater en kunstencentra...Ook de Raad voor Kunstencentra motiveerde zijn advies om De Kopergietery gedurende de periode 1997-2000 slechts een startsubsidie te geven als volgt: 'Indien uit het dossier het luik "Speel...Naast een uitbreiding van de projectenpot - wat tevens een verrijking zou betekenen voor de podiumkunsten voor volwassenen - is het logisch dat de betoelaging van de zogenaamde kinderkunstencentra

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Voor de periode 1997-2001 adviseert de Raad voor Kunstencentra voor een totaal van 183.000.000 fr...Ook de Raad voor Kunstencentra stipt het probleem aan in de inleiding op zijn advies voor de periode 1997-2001...Er is een Raad voor Cultuur, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en een Raad voor de Kunsten

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Dat heeft nogal wat gevolgen voor de positie van de artistiek en zakelijk leider, vooral wanneer het niet zo goed gaat en de raad van bestuur eigenlijk zou moeten ingrijpen, maar dat nalaat uit gebrek...Het decreet schrijft ook voor dat een oordeel over kwaliteit wordt bepaald door een raad van deskundigen, als een soort a-priori dat theaterexperts het best geplaatst zijn om een inhoudelijk advies...Op basis van dat beleidskader kan de Raad voor de Kunst aan het werk: zij passen dat beleidskader toe op de praktijk van individuele aanvraagdossiers

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Vaak speelt bij hen de angst mee dat ze niet genoeg publiek zullen bereiken en dat hun Raad van Bestuur - déze druk blijkt veel sterker aanwezig dan die van de overheid - hen daarvoor ter...Het probleem van de spreiding is trouwens niet iets dat alleen het muziektheater treft: vele kleine dansgezelschappen worstelen met het halen van hun voorstellingenquota...De plussen en minnen van de vele beoordelaars die in die tijdspanne hun overtuiging hebben kunnen laten gelden zal zorgen voor een kinetisch landschap

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
beeldende kunstsector anno 2008 al ongeveer evenveel middelen ontvangt als de danssector (als we de middelen van het Koninklijk Ballet Van Vlaanderen als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap en de musea voor...De artistieke lonen die in de gesubsidieerde danssector betaald worden, zijn goed voor 109% van de Vlaamse subsidies (met een variatie tussen 25 en 206%). Alleen al voor het betalen van de lonen van...De eigen inkomsten van dans liggen dan ook een pak hoger dan in de andere sectoren: dans 64% tegenover theater 27%, muziektheater 36% en muziekensembles 41%.1 Anders gesteld: voor elke cent subsidies


Development and design by LETTERWERK