Advanced Search found 3 item(s) featuring "Yvette Guilbert"

1923-10-27 Yvette Guilbert : "Guibour" (Willem Putman)
 • . . . Yvette Guilbert : "Guibour" "Guibour" is een mirakelspel, dat Yvette Guilbert , naar zij zelf zegt, bewerkt heeft volgens een origineel manuskript, getiteld . . .
 • . . . Yvette Guilbert : "Guibour" "Guibour" is een mirakelspel, dat Yvette Guilbert , naar zij zelf zegt, bewerkt heeft volgens een origineel manuskript, getiteld : "Un miracle de Notre-Dame. Comment elle garda une femme d'être arse", . . .
 • . . . : "Un miracle de Notre-Dame. Comment elle garda une femme d'être arse", en gecatalogiseerd onder nr. 7208 van de "ancienne bibliothèque du Roy". Yvette Guilbert heeft dus ook een middeleeuwsch mirakelspel gemoderniseerd, of beter, zij heeft van een middeleeuwsche legende (het boek nr. 7208 bevat veertig zulke geschiedenissen) . . .
 • . . . deze legende uitgebeeld als een alvermogend medelijden, als een grenzenloos en gedurig in-dienst-staan jegens de menschheid. Het kwaad zelf is van geen belang. Yvette Guilbert schrijft zelf : "Le crime importe peu; c'est Ie pardon qui compte!" Zij bouwt in haar stuk deze middeleeuwsche begrippen en opvattingen wederom . . .
 • . . . opzicht heel zeker niet zonder beteekenis. Het schijnt overigens dat de aartsbisschop van Parijs geheel met dat stuk instemt en de pogingen van Yvette Guilbert zonder voorbehoud looft. Die pogingen zijn natuurlijk lovenswaardig maar het minste wat ge op dat gebied van een stuk als "Guibor" zeggen kunt, . . .
 • . . . m. i. dat het "gewaagd" is. De geest der middeleeuwen ? Dat algeheele vertrouwen en die overgave? Dat blind geloof? -- Zeg mij, Yvette Guilbert , of gij weet dat gij uw mirakelspel speelt voor menschen die de andere avonden der week doorbrengen in kinemas, dancings en music-hall's? De . . .
 • . . . vrouwen en jenever; ik zal echter maar volop vertrouwen hebben in de Moeder-Maagd". Stel u voor wat 'n moraal ! Ik verzeker u, Yvette Guilbert , het is een gevaar. Die toestanden zijn niet aangepast -- technisch wel, daar spreek ik dadelijk over -- maar het onderwerp ligt mijlen . . .
 • . . . was : "Het is niet leelijk, mijnheer, maar het is iets om er uw geloof bij te verliezen !" Authentiek. Heel zeker heeft Yvette Guilbert gelijk wanneer ze zegt, dat in de middeleeuwen de menschen niet zoo gauw gechoqueerd waren, omdat zij innerlijk een zuiveren geest bezaten : . . .
 • . . . een soort opera-ballet, dat niet meer middeleeuwsch is, niet meer religieus en zelfs niet meer artistiek. Ik herinnerde mij de fijne manier waarop Yvette Guilbert zelf oude middeleeuwsche gedichtjes voordraagt. Als ik mij in een schouwburg verveel, doe ik altijd beroep op mijne imaginatie; ik hoorde hare stem . . .
 • . . . ik hoorde hare stem gedurende het verloop van dit door haar geschreven mirakelspel (weg alle Engelsche accenten); ik miste bij deze opvoering haar, Yvette Guilbert zelf, haar persoon, hare levendigheid, haar fijne dictie, hare precieuse intonaties, hare geestigheid, haar stijl, ja, ook haar stijl, want -- misschien is . . .
 • . . . en waar de realisatie van het onwezenlijke mij niet eens zóóveel wist te bekoren als één enkel stukje uit de middeleeuwsche poëzij, die Yvette Guilbert ons vroeger is komen zingen : "Un petit brin de votre farine, C'est pas pour boire ni pour manger, C'est pour . . .
1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
 • . . . moderne oogen uitgebeeld, niet een stil-religieus document uit vroegere tijden met piëteit gerestaureerd en ons getoond als een soort curiosum (bijv. "Guibour" van Yvette Guilbert ); hier wordt ons niet een reeks "sanctjes" van St Franciscus getoond, waarnaar wij met religieuze aandacht kunnen opkijken (zoo deed Ghéon ) . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
 • . . . Marialegenden en Mariaspelen: de Sproke van Beatrijs, de Theophilus, Van enen Maelre, Van den Gehangene (die wonderlijk herinnert aan Guibour, het oude door Yvette Guibert weer gemonteerde Fransche Mariaspel), Masscheroen, en altijd komt daarop het spel of de sproke neer: Die met trouwen Dient onser vrouwen Si loent . . .