Advanced Search found 4 item(s) featuring "Walter Hasenclever"

1931-07-30 Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever (Anon.)
 • . . . Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever De Vlaamsche creatie, van die machtige tragedie, gaat dus bepaald door te Antwerpen, op Zaterdag, 8, Maandag, 10, en Dinsdag, 11 Augustus, . . .
1933-01-13 Kon. Nederl. Schouwburg, "'n Zomerzotheid" door Cissy van Marxveldt (Victor J. Brunclair)
 • . . . is, de jongste Duitsche tooneelletterkunde nu eindelijk de eer van het voetlicht te gunnen. Vermits met het zoolang beloofde «Napoleon greift ein» van Hasenclever nog wordt getalmd, waarom krijgen we dan geen Sternheim «Burger Schippel» «der Snob», «die Kasette» e.a..? De onbedaarlijke Molièretrant waarin deze stukken . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
 • . . . er overal zal ingaan als koek, temeer wijl Grassin zelf de titelrol spelen zal, 'n Kolfje naar zijn hand! Daarna komt Hasenclevers "Antigone" in Haeper's verdietsching onder regie van Geysen . Daarna volgen onder mijn eigen regie: "Noë" van André Obey , door mij . . .
1931-10 Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel (Leo Galle)
 • . . . Toneel Walter Hasenclever 's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel . Hierdoor is het kunstwerk van Sophocles tot ons gebracht in een dramatische ontwikkeling . . .
 • . . . onze wereld die meer dan ooit het «vrede op aarde aan menschen van goeden wil» noodig heeft. Het valt niet te loochenen dat Hasenclever 's Antigone het Grieksch thema tot een moderne tragedie heeft verwerkt, die kort en goed een knappe transpositie mag genoemd. Indien hij het daarover aan . . .
 • . . . vereeniging der Dooden schendt en de straf er voor ondergaat door het verlies van zijn zoon Haemon en van zijn vrouw Euridike, laat Hasenclever zijn «Antigone» uitloopen op een algemeene «Katharsis» = de wereldvrede, waarbij evengoed de «Volkenbond» iets kan leeren, indien hij, bij luchtige gesprekken aan de . . .
 • . . . der wreede stugheid naar de diepste nederlaag; tusschen beide strijdende machten: de intrigue-rollen: Ismene, De Wachter, Haemon en Eurydice. Wat men ook bij Hasenclever aanvoelt, is het onafwendbaar, daemonisch mysterieus Noodlot, de stuwkracht van de Grieksche dramaturgie, dat evenwel bij hem tot een soort christelijken troost uitpuurt. We . . .
 • . . . kijf, dat het vervangen van het koor door de massa op een verbluffende wijze door Lode Geysen werd aangewend. In den geest van Hansenclever 's opvatting kon het trouwens niet beter, om de algemeene idee die ten grondslag ligt, en om de driftige vaart van de tragiek te verhoogen, . . .
 • . . . er van één is, en derhalve kan «massa» zonder bezielende faktor, in menig geval slechts als storend element of bombastisch vertoon dienst doen. Hasenclever 's Antigone stuurt ontegensprekelijk naar het einddoel met de volkomen evenwichtigheid die al de werken van Sophocles kenmerkt. Racine en
 • . . . behalve enkele zwakke punten, door het sterke spel. Lode Geysen heeft hier onbetwistbaar blijk gegeven van zijn rijke hoedanigheden als regisseur. Doch indien Hasenclever 's treurspel tot zoo een sterke tragiek kon ontwikkelen dan is het voorzeker door de artistieke roluitbeelding van Maria Melis in «Antigone» en vooral van . . .
 • . . . van Karel Albert , die door de aangepaste muzikale onderstreping de bewogenheid der stuwingslijn nog verhoogde. Alles samen genomen een opvoering die Hasenclever en Sophocles geen «oneer» heeft aangedaan. LEO GALLE . . . .