Advanced Search found 5 item(s) featuring "Théâtre du Vieux-Colombier, Parijs"

1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
  • . . . debuteerde hij in 1911, wanneer het Théâtre national de l'Odéon zijn stuk «L'Armée dans la ville» opvoerde... In 1920 speelde het Théâtre du Vieux Colombier : «Comedeyre le Vieil», waarna door de Comédie des Champs-Elysées werden opgevoerd : «Monsieur Ie Trouhadec saisi par la débauche» . . .
1923-03-25 Nieuw Katholiek Tooneel in Vlaanderen (Anon.)
  • . . . eerste opvoering (1921) reeds als het beste Fransch tooneeltuk vermeld. In 1922 nam het befaamd theater van J. Copeau te Parijs, « Théatre du Vieux Colombier » , Le Pauvre sous L'escalier, eigenlijk het leven van den heiligen Alexis weergevend, op zijn repertorium. Dan volgden, opzettelijk voor het . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . zoo genaamd omdat het in de oude Broekstraat gelegen is (vergelijk Brussel-Bruxelles-Broek-sele), dat werkelijk poogt naar een vernieuwing der tooneelkunst en hierin den Vieux Colombier uit Parijs nastreeft, hoop ik bij gelegenheid wat uitvoeriger te schrijven. . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . aan diens werking een bijzonder nummer wijdde. "Ik had het genoegen" schrijft Frankrijk's voornaamste tooneelkundige "één keer onze vrienden te ontvangen in den " Vieux Colombier ". Zij hebben er "Hyménée" van Gogol vertoond voor een publiek waarvan ik de strenge eischen ken -- en met het grootste . . .
  • . . . op een hooger plan, maar mijns inziens is Delacre nader bij het leven, wat zeggen wil : meer levend. Als de " Vieux Colombier " zijn opvoedend en zuiverend werk volbracht heeft, zal hij verdwijnen en een mooie bladzijde nalaten in de geschiedenis van het tooneel. Onderwijl zal . . .
  • . . . geschreven in 1923. Wij mogen nu besluiten dat de voorzegging van den heer Roussou nagenoeg bewaarheid werd. De deuren van het " Théâtre du Vieux-Colombier " zijn inderdaad gesloten en het " Théâtre du Marais " leeft. Die leefbaarheid steunt op Delacre 's princiep . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . realiteit voor den toeschouwer intensiever wordt. Even een woord over het « Théâtre du Marais » te Brussel -- 'n copie van het « Théâtre du Vieux Colombier » te Parijs. Het voldoet aan alle eischen van den modernen schouwburg : rigiede bouw, artistiek-sobere samenstelling, lichtgrijs van kleur, met 'n . . .