Advanced Search found 3 item(s) featuring "Top Naeff"

1926-11-19 TOP NAEFF TE GENT (Karel Van de Woestijne)
  • . . . TOP NAEFF TE GENT Gent, 19 November . Op hare literaire omreis door Vlaanderen heeft mevrouw Top van Rhijn-Naeff gisteren Gent aangedaan. . . .
  • . . . TOP NAEFF TE GENT Gent, 19 November . Op hare literaire omreis door Vlaanderen heeft mevrouw Top van Rhijn-Naeff gisteren Gent aangedaan. Uitgenoodigd door het comité van professoren dat, onder voorzitterschap van Prof. J. Vercoullie, het "Hooger Onderwijs voor het . . .
  • . . . met brievenbestellers, die allen samen getuigen, dat meer dan ooit te voren het geestelijke leven in de hoofdstad van Vlaanderen intens bloeiend is. Top Naeff te Gent: ik stel mij voor, dat het bij haar wel eenige herinneringen zal hebben gewekt, en van de oudste uit haar literaire . . .
  • . . . oogstten bij onze vrouwelijke schooljeugd, - zij die de toekomst zou voorbereiden, beter en meer dan wie ook. Geen wonder dan ook dat mevrouw Top van Rhijn-Naeff , toen zij onder de eerste der Hollandsche jongeren was om de "Groot-Nederlandsche Congresseri" bij te wonen te Gent, te Brussel, te . . .
  • . . . bewondering voor de vrouw, die van de Vereeniging eene verschijning vol gratie was. Er werd meer en meer in dit land van mevrouw Top van Rhijn-Naeff gesproken. En er waren Gentenaars, die er fier om waren, haar voor Vlaanderen zoo goed als ontdekt te hebben (al zou . . .
  • . . . waren, haar voor Vlaanderen zoo goed als ontdekt te hebben (al zou zij ook zonder hen haar weg wel hebben gevonden). Gisterenavond was Top Naeff weer in Gent. Dezen, die haar in de jaren 1890 persoonlijk mochten leeren kennen, heeft zij eene illusie vol vreugde bezorgd, en . . .
  • . . . kunstwerk ontstaat dan uit het eigen levend-warme hart van den schrijver - en men smale nu ook maar om "individualisme"! - heeft mevrouw Top Naeff ons uit eigen werk voorgelezen en voorgedragen: een innig verhaal dat "Romance" heet, eenige zuiver-gevoelige verzen, een fijne kinderscène uit den schoonen roman . . .
  • . . . professoren hebben het blijkbaar begrepen, want in den grond zijn zij toch ook maar menschen. En het verklaart den zeer grooten bijval, dien mevrouw Top van Rhijn-Naeff weer eens te Gent ingeoogst heeft. N.R.C., 27 November 1926 . . . .
1937-02-16 Eva Bonheur (Jacques Van Ginneken)
  • . . . klinken, die in zijn laatste werk tot zuiverder klanken gebracht werd. Onder het motto: "Er is maar één zonde: gebrek aan hart" verklaarde Top Naeff , aanvaarden we elk nieuw werk van zijn hand en hart, slikken de vulgaire grapjes waaraan hij nu eenmaal niet ontgroeit, en houden ons . . .
1926 Herman Teirlinck: "De vertraagde film" (Lode Monteyne)
  • . . . als vreemden tegenover elkaar. De zucht naar leven verwon hun liefde. Gescheiden gaan ze de wereld in. Interessant lijkt ons de wijze waarop Top Naeff , de bekende Hollandsche romanschrijfster, in de «Amsterdammer», de grondgedachte van het stuk samenvat : n.l. «dat de vrouw, die alles van het . . .