Advanced Search found 6 item(s) featuring "Paul Van Ostayen"

1923-12-25 Gemeenschapskunst (Victor J. Brunclair)
  • . . . Marx of Kristus? Kommunism of Rome? Meteen sluiten we dus uit de lyrische bezinging van de Samenscholingen zoals Romains ze bracht, Van Ostayen in "Music Hall" ze navolgde en Teirlinck nu hopeloos met een vijg na Paschen wil innoveeren (?!) Met het blote feit . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
  • . . . Intusschen liet ook de burgerlijke grootstad zich niet onbetuigd en is.... met Vermeylen , Teirlinck , Van De Woestijne , Van Ostaeyen tot het vlaamsch teruggekeerd. Maar hoe! Met een verleden van vereenzaming belast, konden zij de vlaamsche zelfstandigheid niet terugvinden. Zij werden tot importateurs . . .
  • . . . Verschaeve , uitvarend naar alle wereldkulturen en anderzijds de kultuurloozen Vermeylen , Teirlinck , Van De Woestijne en Van Ostaeyen . Wat is dan kultuur? Kultuur is een het geheele leven doordringende en beinvloedende levensbeschouwing, zegt Vansina en trekt daaruit de verstommende conclusie: Zij . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
  • . . . Het Vlaamsche volkstooneel gaf een halve uur spreekkoor. Het was zoowat de samenlezing van de verschillende manieren van spreekkoor. Nachtelijke optocht, van Paul van Ostayen , gezamenlijk en gelijktijdig zeggen door 3 stemmen. (Het gedicht eischte dit). Hongersnood, van Guido Gezelle De verteller + de begeleidende . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . (zij zijn o. m. : G. Burssens , R. Goemans , Paul Hooreman . E. L. T. Mesens , Paul van Ostaeyen , André Souris ) eischen die namen zelf op, en laten alleen Cocteau en Michel de Ghelderode aan . . .
1933-03-03 Kon. Nederlandsche Schouwburg; De creatie van "Een heldendorp' door Jos Janssen (Victor J. Brunclair)
  • . . . verder te ontwikkelen, verwijzen wij naar een werkje waarin ook de vaderlandsliefde met de geeselroede wordt afgestriemd, nl. «De Trust der Vaderlandsliefde»> door Paul van Ostayen . Dat werd geschreven in den onmiddellijken na-oorlog, was dus hoogst-aktueel. Maar van Ostayen maakte, het door den invoer van een . . .
  • . . . afgestriemd, nl. «De Trust der Vaderlandsliefde»> door Paul van Ostayen . Dat werd geschreven in den onmiddellijken na-oorlog, was dus hoogst-aktueel. Maar van Ostayen maakte, het door den invoer van een denkbeeldige terminologie inzake, landsbenamingen ook toepasselijk voor alle tijden en alle volkeren. De realistisch aangelegde
  • . . . één periode, vol werkelijkheidsreminescenties, als deze periode lang was afgesloten, dus in volle vertraging. En ziehier nu het onderscheid betreffend de satyrische waarde. Paul van Ostayen kon, spijts de denkbeeldige omkleeding van zijn gegeven, toenmaals getroffen worden door het regime, dat hij aanvocht. Zijnt aanklacht geschiedde van aanschijn . . .
  • . . . spijts de denkbeeldige omkleeding van zijn gegeven, toenmaals getroffen worden door het regime, dat hij aanvocht. Zijnt aanklacht geschiedde van aanschijn tot aanschijn. Janssen zal spijts de realistische omkleeding van zijn gegeven, niet getroffen worden door het regime dat hij af striemt; omdat de uitzonderingstoestand van dit regime . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
  • . . . zich het felst op het gebied der pozie zou uitleven - denk aan dien overmoedigen ruk, gedurende den oorlog en even daarna, met Paul van Ostayen , Marnix Gysen , A.W. Grauls , Wies Moens , e.a. - en op een ander oogenblik dachten we dat . . .