Advanced Search found 6 item(s) featuring "Prosper Thuysbaert"

1927-02-15 Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale (R.S.)
  • . . . te St Jans-Molenbeek, Jan Boon te Elsene, Fr. De Pillecyn te St Niklaas-Waas, Edm. Kerstens te Eekeren, Lod. Bock te Thienen, Pr. Thuysbaert te Lokeren, A. Van de Velde te Antwerpen, A. Van Veerdegem te Audergem. De Vereeniging heeft voor doel het bevorderen van . . .
1924-10-08 Het Vlaamsch Volkstooneel (Anon.)
  • . . . tooneel-schrijvers als Anton van de Velde en Frans Delbeke ; door-de-stuwing van H. van Overbeke te Gent en Pr. Thuysbaert te Lokeren; door het krachtige pogen tevens van Wies Moens , wiens Veelzijdige begaafdheid zich ook hier heilzaam deed gelden. Tegelijkertijd, dat . . .
1927-03-08 Te Lokeren: "O.L.Vrouw in de Doornkens" van Henri Ghéon en Felix Timmermans (J.B.)
  • . . . intuïtief bereiken van zooveel zuivere tooneelmiddelen en door liefde en vlijt schoongeworden uitbeelding. Zuster Beatrice had daar te Turnhout het wonder voltrokken dat Prosper Thuysbaert met zijn reusachtige familie en zijn nederige vrouwelijke en mannelijke tooneelmeesters, accessoiristen, kostumiers, decorateurs, belichters, enz. te Lokeren volbracht. En wat de moderne . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . een stuk dat Ghéon opzettelijk voor Vlaanderen schreef en dat hier zoowat overal is gespeeld onder leiding van den ijverigen notaris Thuysbaert . De directie van den Muntschouwburg toont costuums van James Thiriar voor Francesca da Rimini, Boris Godounow en Thomas l'Agnelet, de werken die . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
  • . . . hij veel, en hij leerde de Vlamingen ook weer spelen. Het Ghéon -offensief dat uitging van Lokeren - een eervolle vermelding voor Prosper Thuysbaert ! - vond zooveel ingang tot het gemoed van het Vlaamsche volk: met hunnen alouden zin voor geloovig spel genoten onze menschen van die . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . in den voorwand van het balcon. Een flinke spelerstroep vertolkt er evengoed klassieke, romantische en moderne tooneelwerken. Op het initiatief van den heer P. Thuysbaert werd een dergelijk schauspielhaus te Lokeren opgericht, waar onlangs «Le Mort à Cheval» met veel succes in het Nederlandsch werd opgevoerd. Mij werd . . .