Advanced Search found 6 item(s) featuring "Pierre Beaumarchais"

1931-10-16 "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel (C.Q.)
  • . . . niet verwond bent, lach nu de zon nog schijnt en u gezond bent. En wie zou ooit gedacht hebben dat de lach van Beaumarchais het jaar 1931 over dikke woorden als "economische crisis", "crisis van het pond sterling" en andere "crisissen" - woorden die in den jongsten tijd . . .
  • . . . gekregen - zou moeten heen helpen? Laten wij al dadelijk erkennen dat Pietro Pigmento , in dit geval, een soort dubbelganger van Beaumarchais , dezen laatste krachtig heeft bijgestaan. "De Barbier van Sevilja" verrast met een gloed van nieuwheid, die aan menig pas geschreven stuk ontbreekt. Het is . . .
1931-10-10 Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" (J.V.G.)
  • . . . Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" Het programma vermeldt dat de oorspronkelijke "De Barbier van Sevilla" van Beaumarchais door Pietro Pigmento voor het Vlaamsche Volkstooneel bewerkt werd, en indien wij tevens de voorafgaandelijke berichtgeving mogen geloof schenken, dan is . . .
1926 P.C. Hooft: Hooft's "Warenar" (Lode Monteyne)
  • . . . waarin een bezonken en zelfs smartelijke wereldbeschouwing naar de oppervlakte dringt. Molière immers stelde heel zijn leven in de praktijk, wat Beaumarchais eerst ongeveer een eeuw later door zijn Figaro zou laten formuleeren: Je me hâte d'en rire, de peur de devoir en pleurer. . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . tot Guitry zou ik hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van Molière , Marivaux , Beaumarchais , Balzac , Labiche en Becque . Denk hierbij niet, o Hollanders, die van winter Brussel bezoekt, vermoedelijk in even grooten . . .
1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . natuurlijk bedoeld: hetgeen tot de kennis van de Fransche tooneelliteratuur, vertegenwoordigd door hare hoofdwerken, kan bijdragen. Aldus werd deze eerste reeks ingeluid door Beaumarchais ' meesterstuk: Le Barbier de Séville; Firmin Gémier , die zich voor de zaak bijzonder schijnt te interesseeren, heeft hierbij eene aanspraak gehouden, waarin . . .
  • . . . en y croyant vous le créerez". - Na hem schetste Georges Eekhoud op kernachtige wijze de loopbaan en de rol van Beaumarchais . Waarna het stuk werd gespeeld met André Brunot, de triomphantelijken Figaro van het Théâtre français . Het sukses was de onderneming waardig: zijn . . .
  • . . . Vlaamsch. Nu hoeft men waarlijk niet aan taalpolitiek te doen om zich af te vragen, wat zoo'n Vlaamsch publiek aan de taal van Beaumarchais , aan zijne door en door Fransche subtiliteiten, en zelfs aan zijne kwinkslagen hebben kan, - ook als het vol overtuiging André Brunot toejuicht.... zooals . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . beter bevredigen. Dit is overigens hoofdzakelijk een vroolijke lichte scherts, die men met minder gevaar voor mislukking transponeeren kon. Volgens het programma zou Beaumarchais geschreven hebben : «Wat mij betreft, hoopt niet mijn geest aan regelen, te onderwerpen. Hij is onverbeterlijk, en eens de klas van . . .
  • . . . in zijn eigen oeuvre zijn de «onvermoeibare praters» legio. Hier vinden wij er een aardig stel van terug. Gelukkig redeneeren de personages van Beaumarchais 's «Barbier» slechts in het luchtige. Hoe zouden wij ons dan aan dit steekspelletje ergeren ? Te meer dat het programma ons verzekert dat de . . .