Advanced Search found 4 item(s) featuring "Oscar August Roels"

1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
  • . . . om de psychologie van den eeuwig-heimatlooze met nieuwe tinten te belichten en eigen atmosfeer te voorschijn te doen treden. Aan de muziek van Oscar Roels zijn onbetwistbaar vele eigenschappen toe te kennen; deze evenwel niet. Het muzikaal-dramatische beeld van Kludde, dat hij doet opleven, heeft weinig of niets . . .
  • . . . naam en het kleed. Gemis aan dramatisch inzicht en evenwicht, niet echter aan muzikalen intrest, waarvan het werk van Sabbe en Roels vol is. De toondichter was verhinderd zelf het werk te komen leiden. Candael moest inspringen en bleef, vaak gehinderd door de aarzelingen . . .
1930-02-03 Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele (LUDO)
  • . . . van vele Vlaamsche tooneelkringen. Hij heeft nooit buiten het tooneel kunnen leven, kent er al de knepen van, gaf reeds "Vina Tsjekaress" (muziek Oscar Roels ) de bekende eenakter. "Na het Koncert" e.a. "Knokkelbeen" legt weer getuigenis af van Caspeele 's ingebreidelde fantasie, diepmenschelijke humor en plankenkennis. De . . .
1926-05-30 "Hamlet" in 's Gravensteen door "De Gentsche Tooneelschool" (Willem Putman)
  • . . . tooneelspel, dat uitgevoerd werd op den muur en niet"gezeid" werd, maar gemimeerd met muzikale begeleiding. Deze begeleiding (ik vernam dat ze speciaal door Roels werd gecomponeerd) was prachtig -- ook nog in de stroofjes der gek geworden Ophelia, die jammer genoeg die mooie verzen zoo weinig duidelijk zei. . . .
1926-06-28 HAMLET TE GENT III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Ik heb al gezeid, dat nu en dan de handeling door enkele, sober-georchestreerde, uit eene wazige verte gehoorde muziek - het werk van Oscar Roels , die hierin zeer gelukkig-archaïsch is geweest, op éen oogenblik na (het afnemen van den eed), waar Wagner wat al te zeer . . .