Advanced Search found 5 item(s) featuring "Maurice Rostand"

1931-10-24 Tooneel. Tooneelkring "De Moedertaal", "Ik heb een mensch gedood" door Maurice Rostand (Victor J. Brunclair)
  • . . . TOONEELKRING « DE MOEDERTAAL » «Ik heb een Mensch gedood» door Maurice Rostand M. Rostand beschikt slechts over een zeer betrekkelijk talent, hoe hij ook poge zich te tooien met de veeren van . . .
  • . . . TOONEELKRING « DE MOEDERTAAL » «Ik heb een Mensch gedood» door Maurice Rostand M. Rostand beschikt slechts over een zeer betrekkelijk talent, hoe hij ook poge zich te tooien met de veeren van zijn beroemden, vader. Het melodramatische . . .
1926-07-27 Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . te streven. Ik kan niet nalaten hier een stukje critiek in te lasschen dat L. Dubech wijdt aan het werk van Maurice Rostand -- omdat het hier zoo precies van pas komt. "Que lui dirons-nous? Qu'il manque de goût à peu près autant qu'il est possible . . .
  • . . . willst du noch mehr ? Dit stuk lijkt een verzameling citaten van Victor Hugo , Musset , Chénier en Rostand . Hannecart zal een harden strijd te doorworstelen hebben, wil hij zich los maken van al die machtige invloeden. Ik vrees bovendien dat . . .
1925-07-29 Fernand Hannecart : "Le Fripon de Verone" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . en in het bijzonder aan Cyrano's ode aan den neus. Het is jammer dat de kwaliteit der verzen ook wel eens denken doet aan Maurice Rostand .Daar is een verschil van voornaam en van voornaamheid ! Ze klinken meestal zeer goed, zeer roerend, zeer lief, de verzen van
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
  • . . . krijgen in den mond van een begaafden speler. Dat bewijzen bijvoorbeeld de acteurs van de Comédie française met de stukken van Maurice Rostand . Dat bewijst ons Staf Bruggen , die den dooden tekst vermag te doen leven, en bekwaam is door zijn gloedrijke zegging een . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . een laboratorium. Wellicht niet zeer vleiend voor onze hoofdstad, maar zeer leerrijk voor den tooneel-recensent. Zoo denken wij terug aan: «LA DESERTEUSE» van Maurice Rostand , waarbij ons gelegenheid gegeven werd Dubech volkomen te beamen, waar deze den hollen bombast van Rostand jr. pleegt met . . .
  • . . . DESERTEUSE» van Maurice Rostand , waarbij ons gelegenheid gegeven werd Dubech volkomen te beamen, waar deze den hollen bombast van Rostand jr. pleegt met een soort jolijt af te kammen. Maar hoe slagen die Fransche artisten er in dit ondanks alles genietbaar te maken ! . . .