Advanced Search found 3 item(s) featuring "Karel Capek"

1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
  • . . . een bioscoopzaal aan den Leuvenschen Steenweg, welke met het oog hierop gewijzigd is tot een moderne theater-zaal. Vertoond werd: het bekende stuk van Capek : R.U.R., dat reeds te Brussel in Nederlandsche vertaling is gespeeld bij de tweede van de in onzen Vlaamschen Stadsschouwburg gegeven gala-voorstellingen in . . .
1925-04 De Man zonder Lijf (Victor J. Brunclair)
  • . . . doel. Nu «De Man zonder Lijf». Nog min noch meer: onbeschaamd cabotinage. Vooreerst is de grondidee zelf naar haar oorsprong te verwijzen : Capek . Dwaze Jacob is inderdaad zó weggelopen uit de Robotfahnek. Ook de dissertatie van de Dokter en de muzeumbewaarder over een onfeilbare denkmachine is geleend . . .
1932 Koninkl. Nederl. Schouwburg; Na de opvoering van "Onkruid" door J. Kwapilovas (Victor J. Brunclair)
  • . . . werk biedt dat op representatiever waarde mag bogen. Als de Tjecken op ons eerste tooneel dan toch een beurt kregen, waarom dan geen Capek ? Wij besluiten hiermee niet dat het werk van Kwapilovas ons als waardeloos voorkomt. Het is een familiespel, waarvan de aspekten één . . .