Advanced Search found 6 item(s) featuring "Henry Soumagne"

1926-07 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ontdoen langs allerlei zij het dan niet definitieve toch merkwaardige pogingen. Hier, bij de jonge tooneelauteurs "d'expression française". Ik zonder daarbij de heeren Soumagne en Paul Avort uit, wier werken geen genade schijnen te vinden in de oogen der inrichters van deze feestvoorstellingen van dit nieuwere . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
 • . . . stuk vertoond wordt, en beweert dat in de Waalsche tooneelliteratuur veel goeds is, zelfs een paar "chefs-d'oeœuvre authentiques" -- namelijk de stukken van Henri Simon en dan vooral "Li Bâbo" (De dwaas) van Georges Ista . Deze haast bij het nagaan van Vlaamsche en Waalsche tooneelletterkunde vindt . . .
 • . . . heeft voortgebracht. Aan deze figuur verbindt Flament twee jonge auteurs, van wie in den jongsten tijd ophefmakende stukken werden gecreëerd, namelijk Henry Soumagne ("l'Autre Messie") en Paul Modave ("La chaise roulante"). Naast deze jongeren, die vooral streven naar een nieuwen vorm zijn dan te . . .
1926-02-13 Gogol : "Le Revizor" (Willem Putman)
 • . . . Het doet denken aan den tijd der rederijkers, aan sommige blijspelletjes van Van Peene , en, nader bij ons, aan "Bas-Noyard" van Soumagne en vooral aan "Knock" van Jules Romains ; gerust kunnen we Jules Romains een "traducteur désavoué" van Gogol . . .
1924-03-04 Henry Soumagne : "Bas-Noyard" (Willem Putman)
 • . . . Henry Soumagne : "Bas-Noyard" Een nieuw stuk van den Belgischen tooneelschrijver Soumagne , wiens tooneelwerk L'Autre Messie, gecreëerd door Lugné-Poe , ook . . .
 • . . . Henry Soumagne : "Bas-Noyard" Een nieuw stuk van den Belgischen tooneelschrijver Soumagne , wiens tooneelwerk L'Autre Messie, gecreëerd door Lugné-Poe , ook al werd de première te Brussel tevens op enthousiasme én onverschilligheid onthaald, toch op . . .
 • . . . Maeterlinck dezen Belgische jongere in den Figaro "un tempérament dramatique de premier ordre" noemde, en Rivoire in Le Temps den naam van Soumagne neerschreef naast de namen van Rodenbach , Maeterlinck en Verhaeren . Het origineele in bedoeld dramatisch pamflet, dat ingeleid wordt . . .
 • . . . ook een verheugende zeldzaamheid. Men begrijpt derhalve, na het zoo niet onbetwistbaar dan toch gedeeltelijk succès van "L'Autre Messie", de algemeene belangsteling voor Soumagne 's nieuwe tooneelproeve, getiteld Bas-Noyard, waarmee M. Delacre ten gepasten tijde kwam opgedaagd. Bas-Noyard is, volgens de benaming zelf van den auteur, een . . .
 • . . . faam van schouwburg en auteur, en wordt : wat nieuws leerde ik vanavond ? Inderdaad, naar aanleiding van zijn eerste schitterende poging, waarbij Soumagne zich liet kennen als een soort baanbreker, die al zij het dan ook niets buitengewoons, toch iets nieuws zou gebracht hebben, verwachtte men terecht, . . .
 • . . . opgewerkt, een geheel ander uitzicht zou krijgen. De slot-indruk is zeer vleiend voor M. Delacre , maar zeer weinig gunstig voor M. Soumagne . Zijn klucht is niet onaardig, maar zij is heelemaal niet nieuw. Zij kan des noods gerangschikt in de zoogezegde cocu-literatuur (het hier behandeld geval . . .
 • . . . de diepzinnige en philosophische geestigheid van Marivaux in La double inconstance. Het is moeilijk in dergelijk uitstekend gezelschap de "farce" van Soumagne te situeeren. Beter kunnen wij dat, als wij de stukken op zij laten liggen en slechts het overheerlijke spel beschouwen van M. Florencie, die . . .
1924-05-05 Jules Romains : "Knock, ou le triomphe de la médecine" (Willem Putman)
 • . . . het lieve stukje van J. J. Bernard , dat nochtans in zoo uitstekende voorwaarden werd vertoond. Ook voor het blijspel van Soumagne kwam er weinig volk en het was overigens een gewoonte in dezen schouwburg, het programma aldus te ordenen, dat ongeveer elken dag iets anders . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
 • . . . Jarry , Cocteau , Tzara , Ribbemont-Dessaignies , Aragon , Teirlinck , Achard , Périer , Soumagne , De Ghelderode -- protesteeren daartegen de onderteekenaars van het tegen-manifest (zij zijn o. m. : G. Burssens , R. . . .