Advanced Search found 9 item(s) featuring "Franz Schubert"

1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
 • . . . Conservatorium , zong een aria van Laio en liederen van Benoit en Karel Mestdagh danste met mej. Nelly Ferguson op muziek van Schubert , Meulemans en Moszkowsky . Arie van den Heuvel , regisseur van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , droeg verzen voor . . .
1935-03-08 Driekoningenavond (M.L.)
 • . . . te brengen, doch deze onschuldige anachromistische smokkelwaar werd gewillig doorgelaten. Als aangenaam buitenkansje kreeg men de warme gevoelvolle altstem van mej. Lens in Schubert 's gekend "Ständchen" te hooren. Door spontaan applaus betuigde het publiek, zijne waardeering voor dit muzikale buitenkansje. Het verdiende succes die de vertooning te beurt . . .
1937-01-06 Driemeisjeshuis (Estheticus)
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg : "Driemeisjeshuis". Van Fr. Schubert Driemeisjeshuis is een van die operetten wier succes in de Vlaamsche middens nog veel jaren verzekerd is. Dit is wellicht te wijten . . .
 • . . . uitstraalt van den zeer mooien muzikalen tekst. Men weet immers dat o.z.t.z. gansch de partituur een behendige aaneenschakeling is van het beste dat Schubert heeft gecomponeerd op het stuk van orkestale muziek en vooral van het lied. Het moet worden erkend dat de Weener componist Henri . . .
1936-03-02 Rozemarieke (M.S.)
 • . . . choreografische aanpassing van Mevr. Margriet Grade heeft het relief der filmische tafereelen nog aanzienlijk verhoogd en vooral het "Ave Maria" van Schubert met voornaam gevoel gezongen door Mevr. Julia Schots, in het tweede bedrijf, bracht een gewijde stemming die zeer poëtisch aandeed. . . .
1922-06-07 Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Cr.)
 • . . . hare operetten, evenals voorheen, bomvolle zalen lokte. Zoo heeft de heer Poot dan o.m. doen opvoeren: het zeer mooie "Liefdelied" van Schubert , "Balnacht", "Carnavalsfee", "Papa Polyte" (muziek van August De Boeck ), "Het Melkboerinnetje", "De Dochter van de Radjah" (muziek van Hubert Cuypers ). . . .
 • . . . als zangelement, ontbrak. Als acteur was de heer Vos eene schitterende, onweerstaanbaar sympathieke verschijning, en zijne creatie van de titelrol in "Liefdeslied" van Schubert was er eene welke ver boven het alledaagsche peil uitrees. Evenzoo herinneren wij ons hoe - aan heteinde van het speelseizoen - de heer . . .
1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
 • . . . 't eerst aan «Isolde» ! Op 1 December 1928 werd een voorstelling van «Driemeisjeshuis» met zekere plechtigheid gewijd aan de nagedachtenis van Franz Schubert , die toen een eeuw lang dood was. En met nóg een piëteitvolle rouwhulde hadden de heeren Derickx en Tokkie . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
 • . . . toch dat, nu ik moet voldoen aan 't verzoek om een bijdrage voor 't Flor Alpaerts -album, een gedachtenassociatie tusschen hem en Schubert zich aan me opdringt. Toch niet door eenige overeenstemming in 't karakter van beider muziek. Ik moet er eens even op nadenken. In alle . . .
 • . . . Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , die nu op 't aftreden staat. En vanwààr nu de verbinding van deze twee Alpaertsen door den naam Schubert ? Hiérvandaan: dat toen Flor Alpaerts , onder het nieuwe bestuur van de heeren Delattin en Van Laer, tot kapelmeester in den
 • . . . en hij het wel twintig man sterke draken-tremolo-orkest door een dubbelen quator had vervangen, hij steeds de ruimste plaats op zijn programmas aan Schubert gaf. Mijn geheugen moet me zelfs al bedenkelijk in den steek laten, als 't niet wààr zou zijn, dat zijn eerste nummer, den openingsavond . . .
 • . . . 't niet wààr zou zijn, dat zijn eerste nummer, den openingsavond van dit seizoen 1906 - 07 (met De Maire van Antwerpen) niét Schubert Militaire Marsch is geweest. En hoe snel wist hij in de vroeger altijd zoo rumoerige entractes tot stil luisteren te dwingen, door de zoo . . .
 • . . . in de vroeger altijd zoo rumoerige entractes tot stil luisteren te dwingen, door de zoo verrukkelijk-gemoedelijke pareltjes uit den liederenschat van den schamelen Franz , als het Ständchen, de wijsjes van de Molenarin en de frisch-kralende balletmuziek uit Rosamunde, zóó lang vóór dat Driemeisjeshuis en de radio die voor . . .
 • . . . me deed om den prijs voor klavier, dien mijn vrouw en ik, tot nagedachtenis van mijn dochter stichten wilden, ook den naam van Schubert te verbinden. - Ik zou er zeer sterk aan houden, zoo sprak hij toen, dat dit een 'schoone prijs' werd. Een die niet automatisch . . .
 • . . . van het K. Vl. Conservatorium - waarvan zij een der medestichtsters en meest toegewijde bestuursleden was -, heeft ze twee Impromptus van Schubert uitgevoerd en mijn indruk, als dezen van velen - was, dat zij wel een van de schoonste Schubert -vertolksters was, die onze School . . .
 • . . . twee Impromptus van Schubert uitgevoerd en mijn indruk, als dezen van velen - was, dat zij wel een van de schoonste Schubert -vertolksters was, die onze School ooit heeft voortgebracht. En in deze piëteitsvolle gedachte stelde hij me voor, dat aan alle mededingers en -dingsters naar den . . .
 • . . . piëteitsvolle gedachte stelde hij me voor, dat aan alle mededingers en -dingsters naar den 'Prijs Elsa Monet' ten allen tijde een werk van Schubert zou worden opgelegd. Zoo werd dan in mijn geest een kring getrokken rond de namen van Schubert , van Alpaerts en . . .
 • . . . tijde een werk van Schubert zou worden opgelegd. Zoo werd dan in mijn geest een kring getrokken rond de namen van Schubert , van Alpaerts en van het kind dat wij verloren hebben. Ge moest Flor Alpaerts zijn om aan haar nagedachtenis dezen . . .
1927-01-11 Jenufa (L.O.)
 • . . . en zoo buiten Smetana nog van een invloed te gewagen is, zou men dien niet verder dan bij den wonderen liederzanger Schubert te zoeken hebben. Daartoe is men reeds geneigd bij het molengewiek dat opklinkt in de prelude en voelt men zich telkens weer bereid, wanneer . . .
1921-06-23 Muziek te Brussel III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . vrienden weer maar eens den gewonen triumph. Zij keerde een tweede maal terug. Ditmaal had zij het zich moeilijker gemaakt. Zij danste op Schubert 's onvoleindigde symphonie; zij danste de andante der zevende van Beethoven . En ja, - ik hoorde een dichter overdrachtelijk, maar eenigszins razerig beweren, . . .