Advanced Search found 4 item(s) featuring "Flor Alpaerts"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . tragische incidenten! -- de zangspelen van Jan Blockx , Paul Gilson , August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van Oost , Jef van Hoof , Jozef . . .
1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
 • . . . noodig blijken in den loop van 't seizoen. Doch toen was al een nieuwe candidatuur opgedaagd: deze van de heeren Arthur Steurbaut en Flor Alpaerts , en als deze heeren de bepalingen van het gastboek nevarietur aanvaardden, en zonder eenige conditie haar handhaafden, terwijl de combinaties Derickx -
 • . . . Derickx - Schrey en Judels-Swolfs het strijdperk verlieten, dan bleef er den Gemeenteraad niets anders over dan de heeren Steurbaut en Alpaerts te benoemen, en dat deed hij ook bij eenparigheid. Deze directie zette haar eerste — en ééniggebleven seizoen in, op Zaterdag 16 September . . .
 • . . . tenor Hendrik Drost gaf, maar langs den anderen kant de verzekering, reeds dadelijk, dat aan al hun nieuwe pensionarissen de heeren Steurbaut en Alpaerts zich mispakt hadden. Het eerste-bas-probleem vooral stond scherper gesteld dan ooit. In deze leemten trachtte de directie te voorzien door het aanwerven van vreemde . . .
 • . . . Wagner -rollen hier heeft vertolkt, dan was de eerste daarvan toen «Tannhauser». Onder al dat gesukkel met vreemde gasten, konden de heeren Steurbaut en Alpaerts slechts drie nieuwe stukken brengen, maar daar was er dan toch één bij, dat met zijn glans heel dit speeljaar overstraalt : «De doode . . .
 • . . . zoo weinig bijval verwierf als ze verdiende, van een zekeren Paul Scheinpflug — door Jac Urlus den heer en Steurbaut en Alpaerts aanbevolen. Op 23 Januari van 1923 werd het gouden tooneeljubileum van Fee Derickx gevierd. Het gebeurde met een opvoering van «Herbergprinses», waarbij . . .
 • . . . was voorgesteld en een banket is aan dit jubileum natuurlijk óók te pas gekomen. Maar dezelfde week reeds hadden de heeren Steurbaut en Alpaerts hun ontslag voor het volgend seizoen ingediend. Niettegenstaande al hun wederwaardigheden en ook omdat in den loop van hun seizoen de Koninklijke . . .
 • . . . zes maanden nauwelijks, wéér een directoriale crisis. Onder de lichtpunten in dit seizoen is ons een werkelijke magistrale opvoering van «Laagland», geleid door Flor Alpaerts zèlf, bijgebleven. . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
 • . . . August Monet Hoe komt het toch dat, nu ik moet voldoen aan 't verzoek om een bijdrage voor 't Flor Alpaerts -album, een gedachtenassociatie tusschen hem en Schubert zich aan me opdringt. Toch niet door eenige overeenstemming in 't karakter van beider muziek. . . .
 • . . . dit verband op een lijn van vele, vele jaren. Maar zie, ik ben er al. Het is in mijn geest een verband tusschen Flor Alpaerts , zooals hij, nu straks vijf en dertig jaar geleden, bezit nam van den nederigen dirigentenstoel in onzen Koninklijken Nederlandschen Schouwburg en . . .
 • . . . en den bestuurder van ons Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , die nu op 't aftreden staat. En vanwààr nu de verbinding van deze twee Alpaertsen door den naam Schubert ? Hiérvandaan: dat toen Flor Alpaerts , onder het nieuwe bestuur van de heeren Delattin en Van Laer, . . .
 • . . . 't aftreden staat. En vanwààr nu de verbinding van deze twee Alpaertsen door den naam Schubert ? Hiérvandaan: dat toen Flor Alpaerts , onder het nieuwe bestuur van de heeren Delattin en Van Laer, tot kapelmeester in den Nederlandschen Schouwburg aangesteld was, en hij . . .
 • . . . Schubert zou worden opgelegd. Zoo werd dan in mijn geest een kring getrokken rond de namen van Schubert , van Alpaerts en van het kind dat wij verloren hebben. Ge moest Flor Alpaerts zijn om aan haar nagedachtenis dezen delicaten en artistieken vorm . . .
 • . . . kring getrokken rond de namen van Schubert , van Alpaerts en van het kind dat wij verloren hebben. Ge moest Flor Alpaerts zijn om aan haar nagedachtenis dezen delicaten en artistieken vorm te kunnen geven. Wat mij in Alpaerts altijd getroffen . . .
 • . . . moest Flor Alpaerts zijn om aan haar nagedachtenis dezen delicaten en artistieken vorm te kunnen geven. Wat mij in Alpaerts altijd getroffen en geboeid heeft, dat is zijn aristocratie. Ik ken weinig menschen van wie hun leven lang, zulk een indruk van voornaamheid is . . .
 • . . . Koninklijk Vlaamsch Conservatorium . Deze persoonlijke karakteristieken zijn ook deze van zijn kunst. Zeker is ze Vlaamsch van wortel, takken en vruchten; Alpaerts staat op de verlengde lijn van Benoit over Jan Blockx , die zijn laatste leermeester was. Maar die van hem is . . .
 • . . . hem is niet meer deze van den Vlaming uit de heete vechtperiode, die zichzelf als ideale gestalte liefst deze van een leeuw toedacht. Alpaerts ' muziek is deze van een Vlaming, die met den tijd mee heeft geëvolueerd, doch zonder zich te laten meeslepen in wèlke ook van de . . .
 • . . . Richard Strauss zèlf, hoe opboeiend ook in zijn bloeiend-krioelende kaleidoscopie en zijn formidabele climax, heeft in mijn geest nooit denzelfden dans van Alpaerts kunnen oblitereeren. Dàt zwoel-smachtende van Alpaerts in den perversen maneschijn heb ik nooit in de overrompelende polyfonie van Strauss - . . .
 • . . . zijn bloeiend-krioelende kaleidoscopie en zijn formidabele climax, heeft in mijn geest nooit denzelfden dans van Alpaerts kunnen oblitereeren. Dàt zwoel-smachtende van Alpaerts in den perversen maneschijn heb ik nooit in de overrompelende polyfonie van Strauss - met haar drietonig motiefje uit den Barbier van . . .
 • . . . techniek, waaruit vanzelf zijn zoo sympathiek en algemeen aanvaard prestige zich opgebouwd heeft! [Monet, A.: Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts , Antwerpen, 1941 .] . . .
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Mendelssohn , - en een paar nog meer belangrijke nieuwere werken: eene "Ode" van August de Boeck en een "Renouveau" van Flor Alpaerts , die voor een paar maanden te Brussel groot en bijval genoten, en die nu te Oostende eene haast-bevreemdende opgetogenheid verwekten. Alpaerts . . .
 • . . . Flor Alpaerts , die voor een paar maanden te Brussel groot en bijval genoten, en die nu te Oostende eene haast-bevreemdende opgetogenheid verwekten. Alpaerts is hier ineens een groot man geworden. Hetgeen hem van harte kan worden gegund. Dezelfde dag, die een Belgisch-nationale feestdag was, bracht ons eene . . .