Advanced Search found 3 item(s) featuring "Ernest Kindermans"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
  • . . . Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans Bij den h. Kindermans . Bestuurder van Scala en Luna te Antwerpen. Ook in volle bedrijvigheid maar . . .
  • . . . Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans Bij den h. Kindermans . Bestuurder van Scala en Luna te Antwerpen. Ook in volle bedrijvigheid maar de heer Kindermans , de "vader van . . .
  • . . . den h. Kindermans . Bestuurder van Scala en Luna te Antwerpen. Ook in volle bedrijvigheid maar de heer Kindermans , de "vader van het Vlaamsche Operettenleven" verliest er zijn goed humeur en zijn vriendelijkheid niet bij. "WAT 'N SPORT" EN "WIE VLIEGT ER MEE" . . .
  • . . . steeds vragen en hervragen: Czardastvorstin, Teresina enz. Een deel van de optredenden zal natuurlijk in beide schouwburgen afwisselend optreden. Ook voor den heer Ernest Kindermans is de toekomst niet donker. Wie niet waagt, niet wint. LUDO . . .
1930-05-13 "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg (C.S.)
  • . . . werk, aldus gevolledigd in de reeds zoo innemende vertolking van het Luna-gezelschap, den meesten bijval in het land onze Noorderburen. Aan den heer Kindermans intusschen onzen dank ons in de gelegenheid te hebben gesteld ons kennis te laten maken met dit uitstekend nationaal gewrocht, alsmede de innigste wensch . . .
1930-02-03 Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele (LUDO)
  • . . . voorkomen, binnekort in afzonderlijke albums te zien verschijnen. Maar de derde medewerker mogen wij niet vergeten: de bestuurder van het gezelschap, de heer Ernest Kindermans , die met deze kreatie zijn liefde bewijst voor de Vlaamsche Kunst, en zijn durf voor het nieuwere werk. Al de vertolkers hadden hun . . .