Advanced Search found 3 item(s) featuring "De Multatulikring, Gent"

1921-02-01 Jozef in Dothan (Anon.)
  • . . . Hoogeschooluitbreiding, Hoogleeraren, Advokaten, Professoren van St. Lievensgesticht St. Amandus, St. Gregorius omringd van hunnen leerlingen, leden van het "Hoogstudentenverbond", van de "Rodenbachsvrienden", van den Multatuli-kring , van het stadstheatergezelschap. Het spel van "Jozef in Dothan" van J.v.d. Vondel is overbekend. Het merkwaardige zit hem in het feit, dat . . .
1920-11-04 Over Tooneelkunst: Het Oordeel van Olga (H.)
  • . . . te staan, waaraan de Vlaamsche schouwburgen en gezelschappen bepaald moreel zoo daarbij ook niet financieel ten onder gaan. Onder bedoelde tooneelkringen is niet begrepen " De Multatulikring " te Gent, die ook als is het maar flauw blijk geeft van wil tot nieuw leven. " Het Vlaamsche Volkstooneel " zette zijn officieele . . .
1926 Cyriel Buysse: "Het Gezin van Paemel" (Lode Monteyne)
  • . . . betrekkelijke waarde op den achtergrond kan worden gebannen. * * * «Het Gezin van Paemel» dagteekent van 1903. Het werd gecreëerd door den Gentschen Multatuli-kring . Ziehier hoe Edw. Anseele eens vertelde «hoe dit stuk op de planken gekomen is» : «Op een zekeren avond kom ik thuis . . .
  • . . . dat moet Vlaanderen rondgaan; en zoo is «Het Gezin van Paemel» op de planken gekomen.» Op 8 April 1911 speelden de leden van den Gentschen Multatuli-kring Buysse 's drama hier te Antwerpen in den Kon. Ned. Schouwburg . Die liefhebbers «leefden» hun rollen. Het was hun eigen . . .