Advanced Search found 2 item(s) featuring "Das Hollandweibchen"

1921-11-01 De telefoonjuffer (Cr.)
    1921-10-17 Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven (Cr.)