Advanced Search found 3 item(s) featuring "Snieders"

1921-03 Nestor de Tière (A. Gille)
  • . . . hun verwachting bedrogen. Nog een woordje over de Tière 's werk in 't algemeen. Wat Conscience , Sleeckx en Snieders waren als volksvertellers, was de Tière voor het tooneel. Het Vlaamsche volksleven, in de volle uiting van zijn drift, gaf ons
1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . verleden en de naaste toekomst zijn daar om de waarheid van mijne stelling krachtdadig te staven. Zoo hebt gij daar de vereeuwiging van August Snieders . Honderd jaar geleden is hij in zijn Noord-Brabantsch dorpje geboren, in den zomer, hetgeen een goede maatregel is voor de gezondheid. Was hij . . .
  • . . . Dr. Julius Persijn hem een werk zou hebben gewijd in drie dikke deelen. Maar daar ware het bij gebleven. Doch den dag dat August Snieders geboren werd, ging ook het schoone seizoen open. En ziet: duizenden, waaronder velen die hem nooit hebben gelezen - hetgeen ik zoo erg . . .
  • . . . luider keel zingen en in koperen speeltuigen blazen om de wereld te overtuigen, dat het wel juist honderd jaar geleden is, dat deze Snieders voor 't eerst het dagelicht zag. Stelt gij u goed voor wat het is, bij deze hitte te zingen, en feestklanken aan het weerspannige . . .
  • . . . lijf als sardienen in een blikje naar te luisteren? En dat is nochtans te Antwerpen gebeurd, omdat het nu eenmaal zoo warm is.... Snieders had een broer, die Reinier heette en ook boeken schreef. Die boeken zijn, volgens sommigen, beter dan die van Snieders . . .
  • . . . Snieders had een broer, die Reinier heette en ook boeken schreef. Die boeken zijn, volgens sommigen, beter dan die van Snieders August . Maar zijn honderdste verjaring is, enkele jaren geleden, ongemerkt voorbijgegaan. Reinier Snieders is vermoedelijk in den winter geboren. Tweede illustratie van . . .
1926 Herman Teirlinck: "Ik dien" (Lode Monteyne)
  • . . . een vooze leuze ? De individualist, die zich blind staart op eigen navel, zal geneigd zijn zóó te spreken. Conscience , Snieders , Van Beers -- om enkel deze drie te noemen -- schonken kunst aan de gemeenschap... Ook Benoit ... En