Advanced Search found 3 item(s) featuring "Sleeckx"

1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
  • . . . Wies Moens en "Uilenspiegel", evenzeer een adaptatie van een oude klucht. Hierbij is dan nog gevoegd: "Smidje-Smee", in een oude bewerking van Sleeckx , "Don Quichotte" van Langendijk en het schijnt dat ook de hand is gelegd op een oud spel van "Genoveva van Brabant". Van . . .
1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
  • . . . Coopman en Claeys leverden verdienstelijk werk en "Stoops feest" munt uit door vele hoedanigheden die, bijvoorbeeld, de realistische school van Sleeckx kenmerken. Het spel is goed gebouwd, maar het doet enigzins mager aan alsof het daar aan hoogere inspiratie ontbrak. Reeëler is de vizie van . . .
1921-03 Nestor de Tière (A. Gille)
  • . . . zelden werden zij in hun verwachting bedrogen. Nog een woordje over de Tière 's werk in 't algemeen. Wat Conscience , Sleeckx en Snieders waren als volksvertellers, was de Tière voor het tooneel. Het Vlaamsche volksleven, in de volle uiting van zijn . . .