Advanced Search found 3 item(s) featuring "Roeland"

1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
  • . . . rhetorikale leegheid of onbenulligen opzet als geheel minderwaardig werden beschouwd, zoodat nog alleen werk van Scheltjens , Piet van Assche , Edm. Roeland , Balieus , Horemans , Crets , van Rooy , De Graeve , Coopman en
1921-03 Nestor de Tière (A. Gille)
  • . . . twintig jaar terug denken dan durven we verklaren, dat de Tière om zoo te zeggen alleen stond met Scheltjens , Roeland en enkele anderen om het repertorium onzer tooneelkringen te verrijken met oorspronkelijke werken en dat zij het waren, die stilaan den oorlog aangingen tegen . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . school van het historisch-legendarisch heldendrama, met Rodenbach 's Gudrun als type; de school van het burgerdrama, dat doorgaans klein-burgerlijk is, en waar Edmond Roeland goede stalen van heeft geleverd; de school van het kluchtspel, dat niet zelden plaatselijk is, niet meer dan onze vijftiend'eeuwsche cluyten voor platheid . . .