Advanced Search found 1 item(s) featuring "Martinus Antonius Petrus Constantijn Poelhekke"

1921-09-12 Mariken van Nieumeghem: Inleiding en aanteekeningen van M.A.P.C. Poelhekke: Zonnebloemboekjes, nr 25, Appeldoorn (C. de B.)
  • . . . Mariken van Nieumeghem: Inleiding en aanteekeningen van M.A.P.C. Poelhekke : Zonnebloemboekjes, nr 25, Appeldoorn Onder de tooneelspelen, die uit de Middeleeuwen tot ons zijn gekomen, is Mariken van Nimegen stellig een van . . .
  • . . . Leendertz in zijn Middelnederlandsche Dramatische Poëzie (1907) en door Koopmans , in de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde (met aanteekeningen) (1917). Hier drukte Poelhekke den tekst van Leendertz af, doch sommige passages werden, met het ook op schoolgebruik, gekastigeerd. Van de karakteristiek der personen gaat daardoor . . .
  • . . . opgevat, maar willen alleen den tekst begrijpelijk maken, en dat doen ze. De "Zonnebloem" zorgde voor een mooi kleedje. Van groot belang is Poelhekke 's inleiding. Allerlei punten worden er in aangeraakt, die, zooals we elders reeds schreven aan een uitgebreider studie tot grondslag konden dienen. P. . . .
  • . . . Poelhekke 's inleiding. Allerlei punten worden er in aangeraakt, die, zooals we elders reeds schreven aan een uitgebreider studie tot grondslag konden dienen. P. heeft het hoofdzakelijk over de beteekenis van het ingeschoven wagenspel, dat alle soortgelijke gedichten verre overtreft; over de duivelrol (Moenen) in het mysteriespel; zoekt . . .
  • . . . doet o.i. klaar uitschijnen, hoe Moenen de synthesis is geworden van alles wat de Middeleeuwen den duivel hebben toegeschreven. Moenen, aldus luidt o.m. Poelhekke 's oordeel "staat hooger, psychisch en dramatisch, dan de Mephisto uit het volksboek, en niet minder hoog dan die van Marlowe .
  • . . . kiem, aanwezig". Zijn oordeel over het spel zelf: "een onzer schoonste, misschien wel ons schoonste Middeleeuwsche drama". De studie van den tekst in Poelhekke 's uitgave weze allen ten zeerste aanbevolen. Studeerenden moeten de inleiding gelezen hebben en zullen zich tot verdere kennismaking stellig geprikkeld voelen. En, welk tooneelgezelschap . . .