Advanced Search found 1 item(s) featuring "Luc Hommel"

1925-01-09 Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" (Willem Putman)
  • . . . Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door " Le Petit Théâtre ". " Le Petit Théâtre " is een nieuwe pas gestichte onderneming . . .
  • . . . leidt, trad hier slechts op als gast. Dat konden wij trouwens reeds weten uit het feit dat hier een stuk werd vertolkt van Luc Hommel , advokaat, secretaris van den minister van Financiën en stichter van het blad met fascistische strekking "Pour l'Autorité" (in het comité van " Le . . .
  • . . . het ons vrij belangrijk voor eens de andere groep aan 't werk te hooren, groep waarvan in " Le Petit Théâtre " de heer Luc Hommel de woordvoerder was. Reeds de titel van zijn stuk had ons gesticht -- want door dien titel bleek reeds vast dat de auteur . . .
  • . . . publiek, waaronder uw dienaar, onbevredigd. Het stuk moet m. i. geschat worden volgens een maatstaf, dien de titel en de faam van M. Luc Hommel opdringen. Als wij door "liefde" hier slechts begrijpen willen een romantische zinnelijke bevlieging, dan mag het stuk van M. Luc Hommel . . .
  • . . . Luc Hommel opdringen. Als wij door "liefde" hier slechts begrijpen willen een romantische zinnelijke bevlieging, dan mag het stuk van M. Luc Hommel geslaagd heeten, maar dan is het de zeer banale copij van een zeer banaal geval, waarvan ons de behandeling duizend en een keer . . .
  • . . . motiveering volgt. Dit is duidelijk -- en het programma met 'n paar citaten uit "l'Action Nationale" laat daarover geen twijfel meer bestaan -- Luc Hommel wil in dit stuk den jongen man teekenen zooals hij is geworden na de oorlogsramp. In dezen jongen man zijn tal van illusie's . . .
  • . . . Als zooveel anderen zal Francis nu zijn liefdedroom uitleven. Maar nu, in II krijgen we den knoop van het stuk. Hier spreekt M. Luc Hommel -- en ik moet er bijvoegen : hier spreekt hij vrij goed. Dit heele bedrijf is niets anders dan één felbewogen en naar . . .
  • . . . : "Que cette pièce est bête ! Que cette pièce m'a énervée!" Zoo oordeelt de hedendaagsche vrouwelijke jeugd over de tucht-theorieën van M. Luc Hommel . Dat is natuurlijk een ongewettigde veroordeeling -- want alleen de titel dezer nieuwe comedie is een beetje onvriendelijk voor jonge dames. Op dien . . .
  • . . . geworden, werend uit hun liefde-uitingen sommig overtollig romantisme, maar het menschelijk hart blijft onveranderd. Dien indruk liet het overigens zeer knap gedachten-stuk van Luc Hommel op ons na. De vertolking was volmaakt. 9.1.25. . . .