Advanced Search found 6 item(s) featuring "Koninklijke Vlaamse Academie, Gent"

1923-01-22 VLAAMSCHE LETTEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . VLAAMSCHE LETTEREN Een der menigvuldige prijzen, waarover de Koninklijke Vlaamsche Academie beschikt, de August Beernaert-prijs, aldus genaamd naar den bekenden oud-minister, die er een kapitaal van zeventien duizend francs voor beschikbaar stelde, dat . . .
1926-01-20 KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE (Karel Van de Woestijne)
 • . . . schrijft een mysteriespel over de "menschwording" aan Michiel de Swaen toe. - Dr. J.Van Mierlo over Beatrijs van Nazareth De Koninklijke Vlaamsche Academie heeft gisteren, 20 dezer , hare eerste maandelijksche vergadering van het jaar 1926 gehouden: het is, door den aard der wetenschappelijke . . .
 • . . . zei hij gisteren; "ik had wel het recht eenige rust te nemen". Uit die rust werd de verhandeling geboren, die hij gisteren in de Academie voorlas. Nauwelijks zestien jaar oud, ontdekte Kamiel Huysmans, nog leerling op het Athenaeum te Tongeren, in zijn geboortedorp Bilsen (Limburg) een handschrift van
 • . . . De Swaen toe te schrijven. Het is de vrucht van deze navorschingen, waarvan de resultaten beslissend zijn, die de minister aan de Vlaamsche Academie heeft medegedeeld, waarmede hij aldus nieuw licht wierp op de persoonlijkheid van zeker den grootsten dichter in Vlaanderen uit dien tijd. Dr. Kamiel . . .
 • . . . Kamiel Huysmans mocht de hooge waardeering van de vergadering genieten. Na hem sprak Dr. J. Van Mierlo Jun ., S.J., briefwisselend lid der Academie , over "Beatrijs van Nazareth". Deze kloosterzuster, geboren op het einde der twaalfde of heel in den aanvang der dertiende eeuw, stond bekend als priores . . .
1921-05-29 HERMAN TEIRLINCK EN HET KUBISME (Karel Van de Woestijne)
 • . . . wel eenigszins achterdochtwekkend, op 19 Januari 1921 uit den mond van Herman Teirlinck , van op de hoogte der katheder van de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent, in den schoot van het "geleerd midden", dat gekomen was, niet zonder vrees, maar met nog meer nieuwsgierigheid, om te . . .
 • . . . het geheele wezen en willen van den door de Renaissance ontpopten individualist omvat." Met een nieuw en bemoedigend "Mijne Heeren" wakkert de Benjamin der Academie op dit oogenblik de aandacht aan van zijne collega's. - "Van éen ding ben ik overtuigd", kondigt hij aan, "namelijk, dat deze kring zoo . . .
 • . . . neergeveld? Het ideaal telkens heeft op hunne lijken zijn bloei volbracht." Bij het einde van zijne oratie werd Herman Teirlinck door de Koninklijke Academie niet neergeveld. Nochtans was hij heldhaftig, en tot het einde toe. Want na de redevoering, die wel den smaak van honig had, maar, . . .
 • . . . van lid tot lid werden overgeleverd, tot illustratie van sprekers beweringen. En.... Ik heb de vergadering in dato 19 Januari 1921 van de Koninklijke Vlaamsche Academie niet bijgewoond. Wat bij de rondgang der schilderijen is gebeurd, weet ik dan ook niet, en mijn geweten vermaant mij, niet mede . . .
 • . . . er door Herman Teirlinck werd uitgesproken iets mede te deelen, nu de post mij het nummer van de "Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde" brengt, waar ik de studie in haar geheel lezen kan. Dat ik de mededeeling doe ligt veel minder . . .
 • . . . is, naar ik meen, wel de allereerste maal dat het kubisme in eene academie in allen ernst, zonder vernielende bedoelingen, besproken wordt. Voor de Vlaamsche Academie is het dan ook eene eer, dat het in één harer vergaderingen gebeurd is, - daargelaten, voor het overige, of de heer
 • . . . tolk is geweest der grondige overtuiging van al zijne medeleden, en of hij de weêrbarstigen onder hen vermocht te bekeeren. Dat hij in de Academie met zijne opvattingen niet alleen staat, werd trouwens niet later dan verleden week in hetzelfde corps door August Vermeylen bewezen. De
 • . . . Academie met zijne opvattingen niet alleen staat, werd trouwens niet later dan verleden week in hetzelfde corps door August Vermeylen bewezen. De Academie , gij weet het misschien, hield een Dante -dag, en op die Dante -dag hield Vermeylen eene lezing, in den loop . . .
1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . geboren, in den zomer, hetgeen een goede maatregel is voor de gezondheid. Was hij in den winter geboren, dan zou hij wel in de Koninklijke Vlaamsche Academie zijn gehuldigd geworden, en Streuvels had zijn prettig feuilleton geschreven in deze eigenste courant, en niets zou hebben belet, dat . . .
1922-03 LETTERKUNDIGE PRIJZEN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . men met eerbied naar opziet, zelfs als men een jongere is, en vooral sedert de jury ervan niet meer alleen uit leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie hoeft te bestaan. Die jury is doorgaans met zorg samengesteld, en doet haar werk met groote toewijding, vooral sedert zij, een goede . . .
 • . . . zijn; zijne jaarlijksche duizend frank hebben nog niemand verlokt of verleid. Daar zijn dan verder de bijzondere prijzen, die door de zorgen van de Vlaamsche Academie worden aan den man gebracht. De Karel Boury-prijs, die bedoelt "het Vlaamsche Lied onder het volk te verspreiden" (wat een idealist, die Karel . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Van Nu en Straks-generatie de hulde te zien wedervaren, die hem waardig was. In het vorstelijk huis dat te Gent het lokaal is der Koninklijke Vlaamsche Academie , hebben vier dichters, ten aanhoore van een uitgelezen gezelschap, waaronder de oud-minister Anseele, de burgemeester der stad Gent, de vertegenwoordiger der Belgische . . .