Advanced Search found 3 item(s) featuring "Katholieke Gilde"

1934-01-30 Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen (M.S.)
 • . . . Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen Er wordt thans in Esschen fel gewerkt en georganizeerd; de Gilde " Vlaamsch Katholiek Leven " heeft in die herlevingsactie, een . . .
 • . . . Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen Er wordt thans in Esschen fel gewerkt en georganizeerd; de Gilde " Vlaamsch Katholiek Leven " heeft in die herlevingsactie, een stellig groot aandeel. Op het programma van de opvoering van verleden Zondag had de Gilde haar . . .
 • . . . Gilde " Vlaamsch Katholiek Leven " heeft in die herlevingsactie, een stellig groot aandeel. Op het programma van de opvoering van verleden Zondag had de Gilde haar kultureel billan van het verloopen jaar overgedrukt: en dat is een mooie bladzijden op haar actief. Op tooneelgebied geeft de Gilde eene . . .
 • . . . de Gilde haar kultureel billan van het verloopen jaar overgedrukt: en dat is een mooie bladzijden op haar actief. Op tooneelgebied geeft de Gilde eene opvoering per jaar, maar daar werkt ze dan ook lange maanden aan. Verleden jaar kwam ze er met een schoone verfrissching door: de . . .
 • . . . een schoone verfrissching door: de opvoering van Barabbas, en het vernieuwen van haar tooneelmateriaal was een schoone daad. Dit jaar een intermezzo: Jezabel. De Gilde krijgt steeds volle zalen volk bijeen. Op het tooneel zelf, nog een verrijken van het materiaal: naast het mooie stel grijze floersdoeken, zijn ze . . .
 • . . . meen dat het een hard werk moet zijn deze tooneelgroep gaaf te maken tot sterk gestyleerd spel, er is jaar op jaar door de Gilde een verovering te doen en ze doet het ook; het derde bedrijf werd goed gestyleerd tot een massa-spel, de belichting van één voorwerp (de . . .
 • . . . van de menigte die op 't einde van het vierde bedrijf door Jezabel wordt voortgedreven, was beste spel; daar zijn de spelers van de Gilde reeds thuis. Het dialoog kan nog veel beter vlotten, iedere repliek moet al dadelijk gegeven, wat meestal niet het geval was. Ik moet echter . . .
 • . . . nog z'n beste momenten als hij z'n gebarenspel had met den Onderwijzer in het vierde bedrijf. Die passages citeerde ik als model; als de Gilde op het heele frontlijn zoo'n sterkte kan bekomen als in die passages, dan wordt het werkelijk flink! Niet alles op één jaar! Tooneel is . . .
 • . . . en streven, onder de zeer kundige leiding van de enthousiaste jonge kracht, regisseur Tireliren , voorspelt schoone verrassingen voor de toekomst, als de Gilde na dit intermezzo zijne krachten aan sterk werk zal zetten. Mij komt als tooneelcriticus nog een vraag op: of de caricatuur niet sterker gestyleerd . . .
 • . . . leuke stukken? Ik meen dat alsdan ook de tragische ondergrond van het slot sterker als contrast zou gewerkt hebben. Ondertusschen goed heil aan de Gilde ! En met den riem onder het hart voortwerken! Ge hebt hard gewerkt, ge hebt Uw tooneel schoon materiaal gegeven, volgend jaar, als Uwe belichting . . .
1927-02-23 De wedstrijd van het landjuweel: "David" (Feber) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas (J.B.)
 • . . . De wedstrijd van het landjuweel: "David" ( Feber ) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas Er was veel moois en zinrijks aan de vertooning van "David" door de Katholieke Gilde van St-Niklaas, onder regie . . .
 • . . . ( Feber ) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas Er was veel moois en zinrijks aan de vertooning van "David" door de Katholieke Gilde van St-Niklaas, onder regie van Michel van Vlaenderen . De regisseur had een uitstekende tooneelmatige oplossing gegeven aan de reeks drama-fragmenten waaruit . . .
 • . . . te erkennen dat het een belangrijke vertooning was, een manifestatie van durvend idealisme maar tegelijkertijd van veel oprechte en vlijtvolle tooneelkunst. Want als de Katholieke Gilde terecht gaarne nadruk legt op het apostolaat dat zij tracht te vervullen, dan wil ik haar vol waardeering toch dit rechtwijzen voor het . . .
1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
 • . . . vooral zulke gebeurtenissen welke hun waarde het meest danken aan de ophefmakende mise-en-scène ("Lucifer" en "Sint Franciscus" door het " Volkstooneel ", "David" door de " Katholieke Gilde ", Sint-Niklaas enz.) De Vlaamsche schouwburg te Brussel bood ons benevens een vrij onbeduidend gelegenheidsstukje van Herman Teirlinck , "De Lamme . . .