Advanced Search found 3 item(s) featuring "Jef Toussaint"

1934-03-01 Gouden tooneeljubileum van René Dewit (Anon.)
  • . . . Rekenhof van Hoovelt, provincieraadslid; W. Schepmans, voorzitter van het Nationaal Tooneelverbond ; Boecaert, burgemeester van Koekelberg; de Vlaamsche tooneelschrijvers A. Bogaerd , J.Toussaint , A. De Cort en J. Pauwels ; Fortin, voorzitter van het Verbond van Franschspelende tooneelverenigingen en groepeeringen . De rederijkerskamer "
1919-04-09 Onder de vlag verloofd (T.B.)
  • . . . recht! Ik schreef bovenstaande zinnen naar aanleiding van de heerlijke stemming, die ik bij het Vlaamsche publiek, in de schouwburg vluchtig waarnam. Over Jef Toussaint 's stuk zelf kan ik korter zijn. Het is een van die vele tooneelwerken, waarbij barstende granaten, gedommel van kanonnen, wapengekletter en gehuil van . . .
  • . . . aaneengelijmd iets, dat lawaai moest dienen om andere elementen die ontbraken - gezondere dialoog en kloeke techniek - te "camoufleeren". Als oorlogs-tooneelliteratuur werpt Toussaint 's werk weinig gewicht in de schaal, maar als 'n folkloristisch ietsje slaat het in en gaat het een langer leven tegemoet dan... veel goed . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
  • . . . A. Hegenscheidt , woonde de opvoering bij. Al onze Vlaamsche letterkundigen waren er: Vermeylen , Van de Woesteyne, De Bom , Toussaint , Van Boelaere , e.a. - "Starkadd" moet zoo wat het debuut geweest zijn van uw toonneelloopbaan? - Inderdaad. Deze opvoering was van grooten . . .