Advanced Search found 1 item(s) featuring "Josip Kosor"

1926-02-20 Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" (Willem Putman)
  • . . . Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" Het is een feit, dat de heer Poot ons op zijn gala-vertooningen in de gelegenheid stelt kennis . . .
  • . . . te maken met interessant uitheemsch werk. Dat valt wel niet altijd mee, maar het is toch steeds leerrijk. Het schijnt dat de Yougoslaaf Josip Kosor ternauwer-nood in zijn eigen land wordt gespeeld. Voor westelijk Europa is hij een totaal onbekende. Het is wel vreemd, dat hij ons moet . . .
  • . . . Delbeke - Walschap , Van de Velde , voor het publiek der literaire kunstvertooningen evenzeer onbekend blijven als het geval is met Josip Kosor in Yougo-Slavië. Ik zou hier niet op wijzen als het gespeelde werk werkelijk van zulk gehalte was dat wij zonder voorbehoud onze vreugde . . .
  • . . . van De Tière 's "Roze Kate" in Dalmatië nagenoeg denzelfden indruk zou verwekken als de opvoering van "Ontketende Hartstochten" alhier. Kosor staat nog niet in Larousse. We moeten, om iets over hem te weten, het boek openslaan van Camille Poupeye : "Les auteurs exotiques". . . .
  • . . . vermeld: twee geschiedkundige drama's en twee treurspelen: "De Tempel der Eeuwigheid" en "Rechtvaardigheid". Poupeye geeft van hem de volgende waardebepaling : " Josip Kosor is een der allereerste tooneelschrijvers die de vernieuwing der dramatiek zoekt in het aanwenden van de elementaire levensbeginselen. De Hemel, de Aarde, de . . .
  • . . . langs allerlei klippen van romantisme en melodramatiek, waar wij, geholpen door de spelers van den Vlaamschen Schouwburg , menigmaal ons geloof in Kosor 's hooge artisticiteit bedreigd voelden. We zijn nu eens even kinderen der twintigste eeuw, gewoon elke tooneelvertooning thans te zien herleiden tot een handige jaszband-uitvoering . . .
  • . . . voor gigantische woelingen in reuzenmenschen, bij de beschrijving waarvan de auteur een "serieux" bewaart, die ons een paar keer ontmoedigt. De helden van Kosor maken het zich zoo ontzettend moeilijk -- en onderwijl sluit de auteur zorgvuldig de deur voor elk vlaagje humor, dat de levensverhoudingen zou kunnen . . .