Advanced Search found 1 item(s) featuring "Herman Deckers"

1930-05-30 De krisis bij het Vlaamsche Volkstooneel (Herman Deckers)
  • . . . nieuw standpunt inneemt of nieuwe aspekten van het probleem belicht. We bepalen er ons daarom bij een schrijven te drukken van den heer Herman Deckers , voorzitter van den beheerraad van V. V. T. dat slechts de samenvatting is van een vroegere mededeeling welke hier om bijzondere reden . . .
  • . . . is van een vroegere mededeeling welke hier om bijzondere reden niet verscheen. De tweede en derde vraag in het schrijven van den Heer Herman Deckers schuiven zijn eerste vraag -- waarrond gansch de argumentatie van het V. V. T. tot nogtoe draaide -- op het achterplein, en . . .
  • . . . verzetten we ons, krachtens ons onbevooroordeeld neutraal standpunt, tegen uitlatingen als we lezen in Hooger Leven van 25 Mei, boven den naam van Herman Deckers : «Ik zal er bij voegen dat een persoonlijke bestatigig, etc... mij toelaat zonder de minste vrees te bevestigen dat het zoogenaamde . . .
  • . . . princiepen in 't gedrang komen zullen we geen oogenblik aarzelen; intusschen lijkt ons het eenig ordewoord: werken. Hierbij de mededeeling van den Heer Herman Deckers . Heelemaal akkoord met Jong Dietschland dat een objektieve kijk in die zaak wil geven; op voorhand dank dus om de gastvrijheid aan . . .
  • . . . te herinneren: Indien wij slecht handelen geef er ons de bewijzen van. Indien wij goed handelen waarom scheldt ge ons dan ? Herman Deckers . Voorz, beheerr. V. V. T. . . .