Advanced Search found 3 item(s) featuring "Dirk Vansina"

1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
  • . . . ging de eerste vertooning in den Katholieken Kring. Wij hadden zoo juist het werk gelezen, toen de zoo bondige als degelijke beschouwing van Dirk Vansina in onze handen viel. Hij blijft bij het strikt algemeene, kan derhalve niet volledig zijn; doch zijne beoordeling strookt zoodanig met de onze . . .
  • . . . Ons komt het voor dat er over een nog in leven zijnd schrijver zelden of nooit zulk een lof werd uitgeklaroend en, toen D. Vansina schreef doelend op Van Artevelde doch gewis ook op Oorda : "zij zegevieren niet in hun leven, maar in hun dood", zal . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
  • . . . hun neus vlak voor het geniale gezet, het nog niet zien. Op Verschaevenianistisch gebied de jongste en belangrijkste publicatie is de monographie van Dirk Vansina , zelf auteur van eene dramatische tetralogie De deemstering der zielen, over Verschaeve . Verschaeve wordt daar Verschaeve nianistisch behandeld, . . .
  • . . . Verschaeve nianistisch behandeld, nl. als een zeldzaam geval in de wereldletterkunde (blz. 97). In zijn Uren bewondering schrijft Verschaeve volgens Vansina met het heele kultuurpatrimonium der menschheid zijn eigen autobiographie, niet de lotgevallen van een begrensde ikheid, maar den levensgang van een groote die zich, . . .
  • . . . allen evenwaardig gelijk is (door zijn concepties en bezielde momenten) zijn verwezenlijkingen (en ik dacht dat het alleen daarop aankomt) zijn het volgens Vansina toch niet heelemaal en dit alles mag Verschaeve belet hebben de volwassene evenknie te worden van de allergrootsten en tevens verklaren hoe . . .
  • . . . levens- en zielsinstinct van het onsterfelijke Vlaanderen (blz. 113). Het Verschaevenianisme heeft gevolgen voor al onze auteurs; het bepaalt den kijk van Vansina op onze letterkunde en kunst. Groot zijn Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , niet noemenswaard . . .
  • . . . Dat zit als volgt in elkaar: Door de verbastering van adel en stadsburgerij trok de volksziel zich op het platteland terug, meent Vansina . Met Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , heeft Vlaanderen opnieuw de koninklijke baan betreden van . . .
  • . . . zijn gemis van taalgevoel; een breedademig dramaturg, door onmacht tot beheersching steeds twee tonen te hoog sprekend. De ontleding van zijn essays door Dirk Vansina toont aan, dat hij een zeer conventioneele, half philosophische, half mystieke theorie voorstaat in zeer sibyllijnsche formulen. In zijn Uren bewondering zijn sterke . . .
1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
  • . . . het weer stellen van onze kunst onder de schijnwerpers van het bovenzinnelijke) reeds getuigenis gaven: Frans Delbeke , Gerard Walschap , Dirk van Sina , en Anton Van de Velde . De twee eersten beperkten tot daar hun warme schoone zending: de katholieke geest weer in . . .