Advanced Search found 4 item(s) featuring "De Gentsche Tooneelschool"

1926-05-30 "Hamlet" in 's Gravensteen door "De Gentsche Tooneelschool" (Willem Putman)
  • . . . "Hamlet" in 's Gravensteen door " De Gentsche Tooneelschool ". Merkwaardige poging. Zeer schoon resultaat. Een gave, rijke vertooning van der treurspelen treurspel. Dit opstel moge dan ingeleid wezen met een . . .
  • . . . Merkwaardige poging. Zeer schoon resultaat. Een gave, rijke vertooning van der treurspelen treurspel. Dit opstel moge dan ingeleid wezen met een eere-saluut aan De Gentsche Tooneelschool , aan den bestuurder er van, den heer Lievevrouw-Coopman , aan het comiteit dat het feest zoo uitstekend inrichtte, en dan inzonderheid . . .
  • . . . kan werkelijk van deze vertooning niets dan goeds zeggen, als ik het ensemble schat als zijnde "het gezelschap der laureaten, leerlingen en oud-leerlingen der Gentsche tooneelschool " en als dusdanig de geleverde prestatie zonder voorbehoud kan bewonderen -- temeer daar ik vooral waarde wensch te geven aan een factor, die . . .
1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . toewijding een aantal mannelijke en vrouwelijke krachten aan te kweeken. Eindelijk kwam, in 1910 als ik mij niet vergis, alhier eene gansche zelfstandige Tooneel-school tot stand, onder leiding van letterkundigen en critici, die, wat het onderricht betreft, algemeen-cultureel evenzeer als technisch-tooneelkundig wil zijn, en die uitnemende leerlingen blijft . . .
1926-06-27 HAMLET TE GENT II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . kenschetst en die geheel ter eere is van den spelleider Luc. van de Putte , dewelke, gesteund door al de bestuursleden van zijne Gentsche Tooneelschool , bewezen heeft, wat men tevens met de volharding ook van minder-sterke krachten volbrengen mag. Want gij hebt er geen idee van, wat het . . .
1924-04 Leidende gedachten bij het oprichten van de Gentse Toneelschool (Jan Oscar De Gruyter)
  • . . . de vage, troebele baaierd, hier en daar een nieuw kristal gaat vonken; wij gelooven in het worden van een nieuwe stijl. Daartoe wil de Gentse toneelschool in de mate van hare bescheiden krachten meewerken. Eigelik denken wij ons een toneelschool als een onderdeel van een Kunst-Universiteit, waar elke kunstsoort . . .