Advanced Search found 4 item(s) featuring "Cr."

1922-03-30 De Klapperbeentjes van Ern. W. Schmidt (Cr.)
  • . . . wij zegden het hooger, verdient allen lof. De auteur die de première zijner "vroolijke fantazie" bijwoonde werd hartelijk toegejuicht door eene bomvolle zaal. Cr. . . .
1929-04-12 Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte, door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent (Cr.)
  • . . . zijn heil in het na-apen van anderen, maar trachte met eigen, sobere, simpele, natuurlijke middelen, zijn dankbaar publiek te boeien en te stichten. Cr. . . .
1922-03-16 "Philoctetes" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (Cr.)
  • . . . het was een avond van hooge kunstprestatie en hoog kunstgenot. Een diep menschelijk spel dat ons als menschen beter maakt en hooger tilt. Cr. . . .
1929-01-04 "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent (Cr.)
  • . . . heer Verheyen was hier kostelijk), verdient het Vl. Volkstooneel een blommeken, en wij hopen nog op meer dergelijke gala-avonden vergast te worden. Cr. . . .