Advanced Search found 3 item(s) featuring "Constant Eeckels"

1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
  • . . . «DE DUIVELSSCHUUR» en «DE BLINDE» een frischen klank brachten in wat men, aleens met ongewettigd misprijzen, pleegt patronage-tooneel te noemen. Ook de dichter Constant EECKELS waagde zich aan menig tooneelstuk met religeuze strekking. Zijn beste werk is wellicht «ST. FRANCISCUS' WERELDVAART», een fantazie vol uitstekende intentie's, maar van . . .
1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)
  • . . . door dankbaarheid overstelpte hart, opgeborrelde «Liederen voor Maria», die August van Cauwelaert heeft gedicht; en zelfs in de stroever strofen, die Constant Eeckels bijeen las tot «Een ruikertje voor de Lieve Vrouw». Maar een gelijke mystische hoogte als deze dichters, bereikte Felix Timmermans niet, . . .
1930-02 "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen (Anton Van de Velde)
  • . . . verenigen: Willem Putman , Lode Geysen , W. Doevenspeck , A. de Maeyer , M. van Vlaenderen , Stan Eeckels , G. Martens , Paul de Mont , Odiel Daem en enkele anderen. Ge zoudt plezier beleven aan uw "opbouwend samenwerken." Met . . .