Advanced Search found 2 item(s) featuring "August van Cauwelaert"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
  • . . . van sommige U bekende bladen. Misschien kreeg ik daar minder sympathie omdat ik geen Ibsenwerk misbruikte om Borms contra Van Cauwelaert op de planken te brengen. U vraagt mij verder wat ik over het publiek denk? Ik dank het publiek voor zijn warme en . . .
1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)
  • . . . Guido Gezelle , in de met een zoo diepe, als echte ontroering uit het door dankbaarheid overstelpte hart, opgeborrelde «Liederen voor Maria», die August van Cauwelaert heeft gedicht; en zelfs in de stroever strofen, die Constant Eeckels bijeen las tot «Een ruikertje voor de Lieve Vrouw». . . .
  • . . . hooger plan lijkt gesitueerd te zijn. Maar van een doorgloeid-zijn met mystische gevoelens, zooals dit wèl het geval is voor de verzen van August Van Cauwelaert , geeft het tooneelspel van Timmermans niet den indruk. Jac. Ballings hecht hoofdzakelijk, doch niet uitsluitelijk, beteekenis aan de . . .